Skärpta regler för vilka växtskyddsmedel som får användas utan krav på utbildning

Kemikalieinspektionen skärper reglerna för vilka växtskyddsmedel som får användas av konsumenter. Syftet med regeländringen är att minska hälsoriskerna för användarna och bidra till en giftfri vardag.

Kemiska bekämpningsmedel är i Sverige indelade i tre behörighetsklasser. För växtskyddsmedel i klass 1 och 2 gäller särskilda kunskapskrav och att de bara får användas yrkesmässigt. De flesta av de medel som används inom lantbruket omfattas sedan länge av sådana krav. Växtskyddsmedel i klass 3 får däremot användas av konsumenter utan särskilda kunskapskrav. Kemikalieinspektionen har nu beslutat att tydliggöra reglerna för vilka växtskyddsmedel som får placeras i behörighetsklass 3. Syftet är att skärpa hanteringen av växtskyddsmedel för icke yrkesmässiga användare så att farliga moment undviks.

– Kunskap är en central del i arbetet med att begränsa risker för hälsan och miljön vid användning av växtskyddsmedel. Bristande kunskaper hos privata användare kan försvåra en korrekt och omdömesgill användning, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Reglerna innebär att ett växtskyddsmedel inte får placeras i behörighetsklass 3 om medlet behöver hanteras särskilt försiktigt på grund av risker för hälsa eller miljö. Det kan handla om att medlet måste hanteras med särskild skyddsutrustning eller med särskilda krav för skydd av vatten.

Ett växtskyddsmedel kommer inte heller att få användas av icke yrkesmässiga användare om det innehåller ett verksamt ämne som är ett kandidatämne för substitution. Sådana ämnen har identifierats utifrån att de har särskilt problematiska egenskaper, vilket gör dem olämpliga att hantera utan kunskapskrav.

Samma krav gäller växtskyddsmedel som levereras i form av koncentrat som måste spädas innan de används, om det inte är produkter med särskilt låg risk. Spädningen innebär en risk för spill som kan undvikas om medlet istället levereras som en bruksfärdig lösning som är klar att användas direkt.

– Barn kan utsättas för växtskyddsmedel som till exempel sprids på gräsmattor i hemträdgårdar. Med de ändrade reglerna ökar vi skyddet för barns hälsa och bidrar till en giftfri vardag, säger Peter Bergkvist.

De nya kriterierna för behörighetsklasser framgår av Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel (KIFS 2008:3). Ändringarna träder i kraft den 20 oktober. För medel som idag är godkända för användning i klass 3 tillämpas kriterierna först när godkännandet omprövas.

Läs ändringen i Kemikalieinspektionens föreskrifter (PDF 1410 kB) , 1.4 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Bergkvist, strategisk rådgivare, 08-519 41 209

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se