CLP-förordningen har uppdaterats – åttonde tekniska anpassningen (ATP8)

Den åttonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP8) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Ändringen innebär en anpassning till den femte omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

Genom ATP8 antas bland annat

  • en ny alternativ metod för klassificering av oxiderande fasta ämnen
  • ändringar i kriterierna för faroklasserna frätande eller irriterande på huden, allvarlig ögonskada eller ögonirritation samt farligt för vattenmiljön
  • ändrade kriterier för faroklassen aerosoler
  • ändringar av flera skyddsangivelser
  • förtydligande av undantag för märkning av korrosiva för metaller
  • att blandningar som innehåller isocyanater och vissa epoxiföreningar inte behöver märkas med faroangivelse EUH208 om de redan är märkta med faroangivelse EUH204 eller EUH205.

Övergångsperiod för ämnen till februari 2020

För att ge leverantörerna tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar och att sälja befintliga lager, finns det inga krav på att omedelbart följa de nya bestämmelserna.

De nya reglerna blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu.

Ämnen och blandningar som släpps på marknaden före den 1 februari 2018 behöver inte märkas om eller packas om i enlighet med ATP8 förrän den 1 februari 2020.

Här hittar du ändringen:

ATP8 – Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2016/918 Länk till annan webbplats.

Läs mer om CLP-förordningen här