Tillsyn 4/15: Tillsyns- och marknads­kontrollplan 2015

Tillsynsplanen ger en överblick av det operativa tillsynsbehovet och fungerar som strategiskt styrdokument som anger hur tillsynsaktiviteter prioriteras i förhållande till tillgängliga resurser. Tillsyns- och marknadskontrollplanen beskriver enbart Kemikalieinspektionens operativa tillsynsarbete och marknadskontroll. Tillsynsvägledning, tillsynsarbete inom EU samt återkoppling till regelutveckling berörs inte i denna plan.

Last published 6 September 2020