Tillsyn 5/12: Tillsyn av informations­plikten i Reach

Under 2011 och 2012 har Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning bedrivit ett tillsynsprojekt som har fokuserat på att kontrollera företagens efterlevnad av regler om informationsplikt i Reach-förordningen.

Last published 6 September 2020