Kemikalieinspektionen vill skapa effektivare tillsyn av företag

Ett bättre skydd för hälsa och miljö och en mer rättvis konkurrens för företag på den svenska marknaden. Det vill Kemikalieinspektionen att en stärkt och utökad marknadskontroll ska leda till i Sverige.

På uppdrag av regeringen lämnade Kemikalieinspektionen igår över en plan för framtida insatser som ska stärka och utöka marknadskontrollen på kemikalieområdet i Sverige. På regeringens förfrågan meddelande myndigheten också att de medel som regeringen har aviserat för Kemikalieinspektionens arbete med marknadskontroll inte är tillräckliga. Mer pengar behövs för att Sverige ska kunna leva upp till de krav som finns i EU:s nya marknadskontrollförordning, som trädde i kraft i juli 2021.

För företagen kan en stärkt och utökad marknadskontroll innebära en mer rättvis konkurrens på den svenska marknaden.

– En effektiv marknadskontroll är en förutsättning för att företag ska kunna konkurrera på lika villkor. Vår förhoppning är att vi ska kunna hitta sådana företag som tidigare har gått under radarn. En annan förhoppning är att företag efter våra inspektioner kommer att vidta tillräckliga åtgärder för att minimera riskerna för att samma brist uppkommer igen, säger Mariana Pilenvik, projektledare på Kemikalieinspektionen.

Åtgärder för en stärkt och utökad marknadskontroll

Kemikalieinspektionen blev tidigare i år utsedd till central marknadskontrollmyndighet inom kemikalieområdet i Sverige, samtidigt som kommunerna har ansvar att utföra vissa marknadskontrolluppgifter som ska rapporteras in till Kemikalieinspektionen.

Planen som Kemikalieinspektionen igår presenterade för regeringen är att genomföra följande åtgärder:

  • Öka antalet inspektioner och därmed även öka antalet analyser av varor, kemiska produkter och biocider. Urvalet av inspektionsobjekt och produkter som kontrolleras kommer även fortsatt bygga på en riskbaserad metod.
  • Utveckla och anpassa vår tillsynsvägledning till kommunerna.
  • Systematisk uppföljning av företag som tidigare visat brister.
  • Öka utvecklingstakten av metoder och verktyg för en effektiv marknadskontroll.
  • Satsa mer på att hitta nya företag som inte inspekterats tidigare, till exempel genom utökat samarbete med Tullverket.

Utöver dessa åtgärder ser myndigheten ett behov av att fortsätta satsningen på informations- och kommunikationsinsatser till företag.

– Vi behöver göra det lätt för företagen att göra rätt. Vår bedömning är att alla dessa åtgärder sammantaget kommer att leda till stärkt lagefterlevnad och därmed fler säkra produkter på den svenska marknaden, säger Mariana Pilenvik.