Lägre halter diflufenikan ger bättre levnadsmiljö för Skånes vattenorganismer

Diflufenikan ingår i växtskyddsmedel som används mot ogräs i stråsäd. Ämnet är populärt att använda eftersom få ogräs blir resistenta mot ämnet. Under senare år har mätningar i vattendrag i södra Sverige på hösten visat så höga halter av ämnet att det riskerat att påverka ekosystemen. Nu visar den senaste mätningen på ett trendbrott med sjunkande nivåer.

- Odlarna verkar ha lyckats vända trenden med ökande halter diflufenikan i vattendragen. Nu gäller det att fortsätta tillämpa förstärkt hänsyn vid användning av ämnet för att förbättra vattenkvalitén, säger Mats Allmyr, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen

Under åren har Sveriges Lantbruksuniversitet genomfört provtagningar och analyser av vattendrag i jordbruksområden för att kontrollera halterna av diflufenikan.

- Det räckte inte att hålla skyddsavstånd till vattendrag och att använda avdriftsreducerande utrustning. För att vända trenden behöver lantbrukarna också arbeta med lägre doser, med att behandla mindre arealer och flytta bekämpningen av lättbehandlade ogräs till våren, säger Mats Allmyr.

Säkert växtskydd har sedan 2018 drivit en informationskampanj riktad till skånska lantbrukare för att motverka problematiken med diflufenikan. Inom Säkert växtskydd arbetar Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, LRF, Lantmännen, Svenskt Växtskydd för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i jordbruket.

Diflufenikan finns i elva växtskyddsmedel som är godkända i Sverige: Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC, Sempra, Alliance, Othello OD, Saracen Delta, DFF SC 500, Purelo, Mateno Duo, Gullviks Grande och Jura.

Råd till lantbrukare:

  • Sätt som mål att inte behandla mer än 20 procent av din odlade areal med DFF årligen
  • Flytta, om möjligt, behandlingen med DFF till våren
  • Använd lägre doser
  • Håll de skyddsavstånd som finns bestämda
  • Reducera avdriften till ett absolut minimum
  • Anlägg skyddszoner i erosionsutsatta områden
  • Var extra återhållsam med bekämpning med DFF på lerjordar med makroporer och tendens till sprickbildning som snabbt transporterar nederbörd och partiklar till dränering ut i vattendrag

Läs informationsbladet om diflufenikan på Säkert växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Titta på filmen om diflufenikan på Säkert växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Allmyr, utredare, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 180

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se