Konkret handling krävs för giftfri miljö

Hur vi ska hålla koll på kemikalier bestäms till stor del på EU-nivå. Idag har EU en gemensam strategi för arbetet men det krävs konkret handling för att trygga en giftfri miljö. Dessutom kan global handel och ökad konsumtion medföra ökade kemikalierisker, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i samband med Kemikalieinspektionens fördjupade rapport om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Halterna av vissa förbjudna kemikalier har minskat i både miljö och människor. Samtidigt hittas ännu oreglerade farliga ämnen som ersatt ämnen som förbjudits. Med ökad konsumtion och global handel kan nya kemikalierisker uppstå som lagstiftningen inte hunnit ta hand om. Dessutom finns det fortsatta utmaningar med att minska spridningen av bland annat läkemedel och växtskyddsmedel och med att identifiera, undersöka och åtgärda ett stort antal förorenade områden.

- Nu måste vi kraftsamla. Med EU:s kemikaliestrategi på plats finns nu en unik möjlighet att minska kemikalieriskerna. Insatserna måste stärkas inom relevanta myndigheter i Sverige och EU. Dessutom måste vi bidra i de länder där kemikaliekontrollen inte är lika utvecklad, konstaterar Per Ängquist.

EU:s kemikaliestrategi som antogs 2020 innehåller över åttio konkreta åtgärdsförslag, bland annat för att hantera hormonstörande ämnen och för att minska riskerna för särskilt farliga ämnen i varor. Där finns strategier för att skydda konsumenter och barn samt för att hantera det faktum att kombinationer av kemikalier kan bidra till ökade risker. I strategin ryms även metoder för hur man kan undvika att en farlig kemikalie som förbjuds ersätts av en annan kemikalie med liknande egenskaper.

Rapport 3/22: Fördjupad utvärdering Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2023 Länk till annan webbplats.

Länk till EU:s webbsida om kemikaliestrategin Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08 519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen