Många produkter från e-handel utanför EU klarar inte kemikaliereglerna

Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag utanför EU klarade inte kraven i de europeiska kemikaliereglerna. Det visar ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel som Kemikalieinspektionen har lett. Vanliga brister som upptäcktes var att produkterna innehöll förbjudna ämnen som bly och bor.

– När du handlar på nätet är det viktigt att tänka på var företaget är baserat. Vid direktimport från tredjeland finns det ofta inget företag inom EU som är ansvarigt för att produkten uppfyller de krav som EU-lagstiftningen ställer. Vår granskning visar att det finns en betydligt större risk att varorna då inte är anpassade till de krav på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll som finns i EU, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I det nordiska tillsynsprojektet om e-handel kontrollerades ifall 361 produkter från 161 företag inom och utanför EU uppfyllde EU:s kemikalieregler. Danmark, Finland, Norge och Sverige utförde kontrollen medan Island deltog som observatör. Det handlar om varor såsom elektriska produkter och leksaker, men även kemiska, kosmetiska och hygieniska produkter, samt biocidprodukter och växtskyddsmedel.

Resultaten visar att 78 procent av produkterna som köpts direkt från företag utanför EU har brister. Motsvarande siffra för produkter som köpts från företag inom EU är 32 procent. En anledning till resultaten kan vara att företag utanför EU ofta är marknadsplattformar som oftast inte ansvarar för produkterna utan endast förmedlar dem.

– Internetbaserade företag behöver ta större ansvar för de varor som de marknadsför. Ett problem med tillsyn av e-handel utanför landets gränser är att vi inte har samma möjlighet att ställa krav, vi kan bara informera om bristerna. Inom EU kan vi skicka ärendet vidare till ett annat medlemsland, men utanför EU finns oftast inte den möjligheten, säger Karin Rumar.

Kontrollerna inkluderade bland annat analyser av kemikalier i elektronik, leksaker och andra varor såsom sportutrustning. Av dessa varor hade elektriska produkter överlägset flest brister. 57 procent av de elektriska produkter som kontrollerades, inköpta både från företag inom och utanför EU, innehöll förbjudna ämnen. Vid kontrollen av leksaker och övriga varor innehöll cirka 23 procent av produkterna förbjudna ämnen.

– Vanliga brister som upptäcktes var att varor innehöll förbjudna ämnen såsom bor i slimeleksaker, bly i lödpunkter för elektriska produkter, och kortkedjiga klorparaffiner i mjuk plast. Även vissa farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen, till exempel ftalater, hittades i cirka 20 procent av de testade varorna, säger Karin Rumar.

För kemiska produkter, biocidprodukter och växtskyddsmedel visar resultaten på omfattande brister gällande de regler som finns när produkter säljs på nätet. Här granskades enbart produkter som köpts inom EU.

– Före ett köp på nätet ska man som konsument få information om produktens farliga egenskaper och denna information ska finnas på webbsidan. Nästan ingen av de produkter som kontrollerats i detta projekt uppfyllde dessa reklamregler, säger Karin Rumar.

Denna granskning av e-handeln är utförd genom stickprovskontroller och ger inte en bild av hela marknaden. Resultatet från kontrollerna utförda i projektet visar dock på en signifikant större risk för att varor som handlas från företag utanför EU innehåller otillåtna ämnen.

Läs hela rapporten Länk till annan webbplats.

Läs inlägg om e-handel av Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist, på Marknadskontrollrådets GD-blogg Länk till annan webbplats.

Fakta om ämnen som hittades i varor som kontrollerades:

  • Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.
  • Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Ftalater (t.ex. DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.
  • Bor kan påverka fortplantningsförmågan negativt i den form det finns i slime.

Tips till konsumenter som handlar på nätet:

  • Tänk på i vilket land företaget finns som du köper varorna från. Varor som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen.
  • Se efter om elektronik och leksaker har CE-märkning, som är ett intyg från tillverkaren om att varorna uppfyller de europeiska säkerhetskraven.
  • Försök välja kvalitetsprodukter från välkända leverantörer. Kemikalieinspektionens tillsynsresultat tyder på att lågprisprodukter från mindre kända varumärken oftare innehåller förbjudna ämnen.

För mer information, kontakta gärna:
Karin Rumar, inspektör, 08-519 41 252
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se