Samarbete för att minska läckage av växtskyddsmedel till vattendrag

Naturbild med ett vattendrag i förgrunden och gröna åkrar i bakgrunden.

Ingen vill att ogräsmedel ska läcka ut i våra vattendrag. Samtidigt är det viktigt att vi kan producera livsmedel på ett hållbart och lönsamt sätt. Därför startar samarbetsorganet Säkert växtskydd en informationskampanj som syftar till att lantbrukarna i södra Sverige ska minska risken för läckage av ämnet diflufenikan till ytvatten.

Under en tid har höga halter av diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittats i vattendrag i södra Sverige. Diflufenikan är ett ämne i växtskyddsmedel för bekämpning av ogräs. Det finns även andra användbara ämnen, men en del ogräs har utvecklat resistens mot dem och de är därför inte alltid effektiva. Diflufenikan kan i dessa fall användas som resistensbrytare och är därför ett viktigt verktyg i strategier för bekämpning av ogräs.

– Diflufenikan har överskridit acceptabel halt i ytvatten upprepade gånger under flera år, främst i Skåne. I stället för att direkt ompröva beslut om godkännanden för produkter med diflufenikan prövar vi nu att i första hand informera lantbrukare så att de kan vidta åtgärder för att minska risken för läckage, säger Mats Allmyr, utredare på Kemikalieinspektionen.

Mot bakgrund av de uppmätta halterna i ytvatten är det viktigt att lantbrukare överväger om produkter med diflufenikan behöver användas, eller om man kan välja att använda andra växtskyddsmedel för att minska den totala användningen av diflufenikan. Ett annat exempel på en åtgärd för att minska läckaget till ytvatten är att anpassa ogräsbehandlingen efter både ogräs, gröda, jordmån och säsong.

– Det är viktigt att vi har växtskyddsmedel så vi kan producera livsmedel i Sverige. Sedan förra sommaren arbetar vi enligt livsmedelsstrategin där svensk livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas konkurrenskraft står i fokus, säger Charlott Gissén på Jordbruksverket.

Säkert växtskydd, som driver informationskampanjen om diflufenikan, är ett samarbetsorgan för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i jordbruket. Inom Säkert växtskydd samarbetar Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, LRF, Lantmännen, Svenskt Växtskydd och Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling.

Diflufenikan finns i nio växtskyddsmedel som är godkända i Sverige: Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC, Sempra, Alliance, Othello OD, Saracen Delta, DFF SC 500, Purelo och Jura. I informationskampanjen om diflufenikan ingår bland annat ett informationsblad och föredrag på Borgeby Fältdagar (den 27 juni klockan 11 och den 28 juni klockan 10) och på Brunnby Lantbrukardagar (den 4 juli klockan 9:30).

Läs informationsbladet om diflufenikan på Säkert växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Allmyr, utredare, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 180

Charlott Gissén, Jordbruksverket, 036-15 64 95

Rikard Andersson, Jordbruksverket, 076-855 12 41

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se