Ny uppföljning visar att fortsatt arbete behövs för en giftfri miljö

Målet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020. Samtidigt har flera framsteg gjorts och några av etappmålen för farliga kemiska ämnen är inom räckhåll. Den bedömningen gör Kemikalieinspektionen i den årliga uppföljningen av de svenska miljömålen.

– Vi ser tydligt att den förebyggande kemikaliekontrollen är en förutsättning för hållbar utveckling. Arbetet för en giftfri miljö behöver fortsätta även efter 2020, både i Sverige, inom EU och på internationell nivå, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Naturvårdsverket har i dag överlämnat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till uppföljningen när det gäller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga kemiska ämnen.

I uppföljningen slår Kemikalieinspektionen fast att målet om en giftfri miljö inte kommer att kunna nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Myndigheten konstaterar att förekomsten av farliga ämnen ökar i takt med den ökade konsumtionen och produktionen av kemikalier och varor i världen. Det saknas också fortfarande kunskap om hälso- och miljöeffekter av många kemiska ämnen, även om kunskapsutvecklingen går starkt framåt.

Kemikalieinspektionen lyfter fram flera framsteg som har gjorts när det gäller att skydda människor och miljö från farliga ämnen. Under 2017 har flera åtgärder som minskar barns exponering för farliga kemiska ämnen genomförts, bland annat har gränsvärdena för bly i leksaker sänkts rejält inom EU efter flera års diskussion. Kemikalieinspektionen bedömer också att det finns förutsättningar för hormonstörande ämnen att betraktas som särskilt farliga i relevanta regelverk inom EU.

Kemikalieinspektionen poängterar i uppföljningen att miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö bidrar tydligt till åtta av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det gäller bland annat de globala målen om hållbar konsumtion och produktion, rent vatten och sanitet samt ekosystem och biologisk mångfald.

– Både lagstiftningen och företagens arbete behöver utvecklas för att vi på sikt ska kunna nå målet om en giftfri miljö och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Samverkan mellan näringsliv, myndigheter och forskning är av stor betydelse för att farliga kemiska ämnen ska kunna ersättas med bättre alternativ, säger Nina Cromnier.

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande: Stort engagemang för att nå miljömålen Länk till annan webbplats.

Ta del av hela rapporten på Naturvårdsverkets webbplats (kapitlet om Giftfri miljö finns på sidorna 102–139) Länk till annan webbplats.

Läs sammanfattande uppföljningar av miljömålen och etappmålen på sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Amelie Pedersen, utredare, 08-519 41 244

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se