Myndigheter stärker samarbetet för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

– Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och har förorenat dricksvattnet på flera platser i Sverige. Vi förstärker nu samarbetet mellan berörda myndigheter och forskare för att hantera de problem som finns med denna grupp av ämnen, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Avsiktsförklaringen innebär att myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden ska bidra till utökat samarbete för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS. Kommunikationen mellan myndigheterna ska öka för att förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och tillsyn när det gäller högfluorerade ämnen. Den offentliga tillsynen ska förbättras och vid behov ska myndigheterna ta fram tillsynsvägledning.

De 37 myndigheterna och forskningsinstitutionerna planerar också att ytterligare kartlägga bakgrundshalter, förorenade områden och människors exponering för högfluorerade ämnen. Myndigheterna ska medverka till att nya tekniker utvecklas och används för provtagning, analys, vattenrening och sanering av områden som förorenats av PFAS.

Av avsiktsförklaringen framgår även att myndigheterna planerar att samarbeta för att vid behov ta fram regler och råd eller vidta andra åtgärder. Myndigheterna ska föra dialog med berörda aktörer för att stimulera att användningen av högfluorerade ämnen fasas ut. De myndigheter som skrivit på avsiktsförklaringen vill dessutom aktivt informera allmänheten om PFAS och om vad myndigheterna gör.

– Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska lyckas minska riskerna för hälsa och miljö med högfluorerade ämnen. Vår gemensamma avsiktsförklaring är därmed ett viktigt bidrag till arbetet för en giftfri miljö, säger Nina Cromnier.

I december 2016 beslutade regeringen att inrätta en samordningsgrupp (SamTox) med sju myndighetschefer som ska samverka för att tidigt kunna upptäcka och åtgärda nya och möjliga kemikaliehot. Den ökande spridningen av högfluorerade ämnen är ett sådant kemikaliehot, och åtgärder som gäller PFAS kommer även att diskuteras i den nya samordningsgruppen.

Högfluorerade ämnen (PFAS) används i många olika produkter, till exempel i brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är vattenlösliga och rörliga i marken. Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön.

Myndigheterna och forskningsinstitutionerna som hittills har undertecknat avsiktsförklaringen

 • Folkhälsomyndigheten
 • Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
 • Fortifikationsverket
 • FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, Göteborgs universitet
 • Försvarets materielverk (FMV)
 • Generalläkaren
 • Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet
 • Karolinska Institutet
 • Kemikalieinspektionen
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna (21 samverkande myndigheter, inklusive de fem regionala vattenmyndigheterna)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Naturvårdsverket
 • Statens geotekniska institut (SGI)
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Örebro universitet

Läs myndigheternas gemensamma avsiktsförklaring (PDF 110 kB) , 100.1 kB.

Läs mer om högfluorerade ämnen (PFAS)

För mer information, kontakta gärna:

Jenny Ivarsson, utredare, 08-519 41 363

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se