Låg användning av miljöfarliga konserveringsmedel i kosmetiska produkter

Användningen av konserveringsmedel som kan orsaka problem för hälsa och miljö är låg i kosmetiska produkter i Sverige. För att säkerställa att produkterna är säkra behöver dock listan över tillåtna ämnen uppdateras i kosmetikalagstiftningen. Det slår Kemikalieinspektionen fast i en rapport som överlämnas till regeringen i dag.

– Användningen av hälso- och miljöfarliga konserveringsmedel i kosmetiska produkter är liten i Sverige, men det är viktigt att arbeta för att användningen inte ökar. För att säkerställa att produkterna är säkra vill vi se över listan med tillåtna konserveringsmedel i EU:s kosmetikalagstiftning, säger Anna Lindberg, utredare på Kemikalieinspektionen.

Det är vanligt att kosmetiska produkter som schampo, tvål och hudkrämer innehåller konserveringsmedel för att produkterna inte ska förstöras av bakterier. Vissa ämnen som innehåller klor är svårnedbrytbara i miljön, bioackumulerade och starkt giftiga för vattenlevande organismer. Dessa klorerade konserveringsmedel kan därför utgöra ett problem om de passerar vattenreningsverken och kommer ut i naturen.

Kosmetikalagstiftningen listar vilka konserveringsmedel som är tillåtna att använda i kosmetiska produkter. Men det är bara ämnenas hälsoeffekter som har utvärderats när ett ämne förs upp på listan. Eventuella miljöproblem regleras genom EU:s kemikalieförordning Reach. Kemikalieinspektionen föreslår i rapporten till regeringen att Sverige ska arbeta för att de konserveringsmedel som bedöms som mest problematiska begränsas i Reach-lagstiftningen. Däremot bedömer inte Kemikalieinspektionen att Sverige bör införa nationella regler för kosmetiska produkter för att begränsa de konserveringsmedel som har ingått i uppdraget.

– Det pågår redan EU-processer för de konserveringsmedel som vi bedömer som särskilt problematiska. Det finns sannolikt också andra, större källor till spridning av dessa ämnen. Därför bedömer vi att det är mest effektivt att arbeta för begräsningar genom EU:s Reach-förordning som reglerar kemiska ämnen, säger Anna Lindberg.

Konserveringsmedlens hälsoeffekter är utvärderade på EU-nivå, men för flera ämnen är det länge sedan utvärderingarna gjordes. Ny kunskap har tillkommit som EU:s kosmetikalagstiftning inte tar hänsyn till. Kemikalieinspektionen slår därför fast att det är viktigt att listan över tillåtna ämnen hålls aktuell och uppdateras utifrån nya rön.

Kemikalieinspektionen har i rapporten undersökt triklosan och 18 andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter. Myndigheten föreslår flera åtgärder för att användningen av vissa konserveringsmedel inte ska öka i vardagsprodukter. Kemikalieinspektionen vill tillsammans med andra myndigheter ta fram kriterier för offentlig upphandling av kosmetiska produkter och vill också mäta förekomsten av ämnen genom miljöövervakning. Ett viktigt skäl till detta är att en del ämnen misstänks kunna bidra till antibiotikaresistens. Ytterligare ett förslag i rapporten är att förstärka stödet till företag som vill byta ut problematiska konserveringsmedel mot bättre alternativ.

Konserveringsmedel är tillsammans med parfymämnen den största orsaken till kontaktallergi orsakad av kosmetiska produkter. Kemikalieinspektionen har bedömt att sju av de undersökta konserveringsmedlen har hög potential att kunna orsaka allergi. För flera av dessa ämnen pågår åtgärder inom EU för att begränsa riskerna. När det gäller kontaktallergi anser Kemikalieinspektionen att det är särskilt viktigt att minska exponeringen för blandningen metylklorisotiazolinon (MCI) och metylisotiazolinon (MI), som ofta används.

Läs rapporten: Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter (PDF 2680 kB) , 2.7 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Lindberg, utredare, 08-519 41 221

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Kemikalieinspektionens förslag om konserveringsmedel i kosmetiska produkter

Begränsningar av konserveringsmedel i kosmetiska produkter på EU-nivå

  • Kemikalieinspektionen ska verka för att ämnen med problematiska miljö- eller hälsoegenskaper åtgärdas genom Reach-förordningen där det pågår utvärderingar av vissa ämnen som misstänks ha allvarliga miljö- eller hälsoegenskaper.
  • Kemikalieinspektionen ska tillsammans med andra myndigheter verka för att kosmetikaförordningens bilaga om konserveringsmedel på nytt granskas så att alla ämnen är tillräckligt utvärderade och säkra att använda.

Åtgärder i Sverige för att användningen av vissa konserveringsmedel inte ska öka i kosmetiska produkter

  • Kemikalieinspektionen ska tillsammans med andra myndigheter komplettera lagstiftningsarbetet med kemikaliekrav vid offentlig upphandling.
  • Kemikalieinspektionen ska stödja aktörer att frivilligt fasa ut de konserveringsmedel som är mest angelägna ur miljö- och/eller hälsosynpunkt.
  • Fortsatt nationell miljöövervakning av svårnedbrytbara ämnen för att få bättre underlag för att bedöma ämnenas miljörisker.