Kemikalieinspektionen ger dispens för ogräsmedlet Buctril EC 225 i lökodlingar

Gula lökar

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan om dispens för att få använda växtskyddsmedlet Buctril EC 225 för att bekämpa ogräs i lökodlingar. Dispensen gäller mellan den 15 mars och 30 juni 2017.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har ansökt hos Kemikalieinspektionen om dispens för att få använda växtskyddsmedlet Buctril mot svårbekämpade örtogräs i lökodlingar. Kemikalieinspektionen har beslutat om att ge dispens för att använda produkten under en begränsad period mot framförallt örtogräsen baldersbrå, bägarnattskatta, korsört, svart nattskatta och åkerbinda.

Skälet till dispensen är att de alternativa produkter som i dag är godkända för användning mot örtogräs i odling av lök inte är tillräckligt effektiva. Kemikalieinspektionen har bedömt att faran för lökodlingen inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt än genom en dispens för Buctril. Användningen av Buctril förväntas inte orsaka resthalter i löken som utgör någon risk för konsumenter eller kommer att överskrida gällande gränsvärden.

Beslutet om dispens gäller med vissa villkor, bland annat att det ska det finnas ett vindanpassat skyddsavstånd. Användningen får bara ske med särskild utrustning som reducerar avdriften med minst 90 procent. Vid hantering av produkten eller sprutvätskan och vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas till och med sju dagar efter behandling. Personal som använder produkten ska ha behörighet för användning av växtskyddsmedel i klass 1, alternativt att den som utför bekämpning med produkten ska ha behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 2 och handledas av person som har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1.

Kemikalieinspektionen påpekar i beslutet att det är viktigt att sökanden utformar en strategi för att undvika fortsatt behov av dispens, eller tar fram andra metoder för att bekämpa ogräsen. I normalfallet kan dispenser för växtskyddsmedel enligt lagstiftningen bara beviljas en gång, eller i särskilda fall ett fåtal gånger för samma ändamål för samma produkt. Detta är första gången som Kemikalieinspektionen har prövat en ansökan om dispens för Buctril i lökodlingar. Buctril är i dag inte godkänt i Sverige, men det verksamma ämnet bromoxinil ingår i godkända växtskyddsmedel i 22 EU-länder, bland annat i Danmark. Enligt sökanden förväntas företaget som producerar Buctril lämna in en ansökan om så kallat ömsesidigt erkännande för produkten i Sverige inför nästa års odlingssäsong.

Det är möjligt för kemiföretag eller aktörer inom växtproduktion att ansöka om produktgodkännanden i någon form, i stället för att söka dispens. Det kan ske exempelvis genom en så kallad utvidgning av ett produktgodkännande för ett mindre användningsområde (UPMA), eller genom ett ömsesidigt erkännande. Ett ömsesidigt erkännande innebär att ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett EU-land efter ansökan kan godkännas även i ett annat medlemsland. För ett ömsesidigt erkännande krävs att det gäller samma användning av växtskyddsmedlet och att jordbruksförhållandena är jämförbara.

En dispens av det slag Kemikalieinspektionen beviljat för Buctril kan ges tillfälligt vid nödsituationer för begränsad och kontrollerad användning av växtskyddsmedlet i högst 120 dagar. Dispensmöjligheten är ett undantag som endast får användas i särskilda fall. Ett produktgodkännande kan däremot gälla i upp till tio år.

Kemikalieinspektionens beslut om dispens för Buctril (PDF 278 kB) , 277.7 kB.

Kemikalieinspektionens omprövning av dispensbeslutet för Buctril med en ändring om behörighetskraven (PDF 117 kB) , 116.3 kB.

Bilaga: Villkor för användning av Buctril (PDF 96 kB) , 95.4 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Isaksson, handläggare, 08-519 41 207

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se