Kemikaliekontroll krävs för att nå FN:s hållbarhetsmål

Förebyggande kemikaliekontroll är en förutsättning för att FN:s hållbarhetsmål ska nås, enligt en ny rapport från Kemikalieinspektionen. Myndigheten konstaterar också att arbetet med de svenska miljömålen behöver fortsätta för att uppfylla de globala målen.

Det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bidrar direkt till åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål, bland annat hållbara produktions- och konsumtionsmönster, hälsosamma liv och rent vatten. Det visar Kemikalieinspektionens analys i rapporten som överlämnas till regeringen i dag.

– Det svenska miljömålssystemet behövs för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Sverige och bidra till att de nås globalt. Arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behöver fortsätta även efter 2020, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Kemikalieinspektionen konstaterar att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är mer konkret än FN-målen och tydliggör vilka prioriteringar som är viktigast för en stark, förebyggande kemikaliekontroll. Det handlar bland annat om att byta ut de farligaste kemiska ämnena mot bättre alternativ, och om att förbättra informationen om kemikalier i leverantörskedjor.

– Det går inte att tala om hållbarhet utan att inkludera konsekvenserna av kemikalieanvändningen. För att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen är en ansvarsfull kemikaliehantering avgörande, säger Nina Cromnier.

FN:s generalförsamling beslutade i september förra året om Agenda 2030, som innehåller 17 globala hållbarhetsmål och ska leda till en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Regeringen har gett över 80 myndigheter i uppdrag att bidra med underlag Länk till annan webbplats. till Sveriges genomförande av Agenda 2030. Rapporten ”Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030” är Kemikalieinspektionens svar på regeringsuppdraget.

I uppdraget har ingått att göra en bedömning av den egna myndighetens inverkan på möjligheterna att nå målen i Agenda 2030. Kemikalieinspektionen arbetar nationellt, inom EU och globalt med att utveckla regler för kemiska produkter och varor, och för att på andra sätt få samhällets olika aktörer att agera förebyggande så att människor och miljön inte utsätts för skadliga kemikalier.

Några av de största utmaningarna är att användningen och produktionen av kemikalier ökar kraftigt i världen, och att en allt större andel sker i länder med stora brister i kemikaliekontrollen. Den globala handeln med kemikalier och varor leder till att farliga kemiska ämnen sprids vid tillverkningen, under användningen och i avfallsledet. Kemikalieinspektionen betonar i rapporten att det är viktigt med ett fortsatt internationellt utvecklingssamarbete för att bidra till hållbar utveckling. Redan i dag stödjer Kemikalieinspektionen andra länders utveckling av kemikalielagar och institutioner, bland annat i Sydostasien.

Kemikalieinspektionen lyfter fram flera strategiskt viktiga åtgärdsförslag för att Sverige ska kunna uppfylla Agenda 2030 och bidra till att agendan genomförs globalt. Det handlar bland annat om att fortsätta arbeta för en ambitiös EU-strategi för en giftfri miljö till 2018, och om att verka för en internationell ramkonvention för att hantera farliga, kemiska ämnen som är globala problem.

– De farligaste kemikalierna som sprids över världen behöver kunna begränsas på global nivå. Det behövs ett globalt instrument om kemikaliesäkerhet för att vi ska kunna hantera världsomspännande hälso- och miljöproblem på ett effektivt sätt, säger Nina Cromnier.

Läs rapporten – Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (PDF 526 kB) , 525.7 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Petra Ekblom, senior utredare, 08-519 41 372

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Några viktiga förslag för att bidra till hållbarhetsmålen

  • Sverige bör verka aktivt för att ett förnyat globalt kemikaliemål med tidsatta delmål om säker kemikaliehantering antas.
  • Regeringen bör överväga att stärka kunskapen inom högre utbildning i Sverige om hälso- och miljöaspekter av samhällets kemikalieanvändning.
  • Sverige bör fortsatt verka på politisk och teknisk nivå för att en ambitiös EU-strategi för giftfri miljö tas fram till år 2018 och genomförs i linje med EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.
  • Sverige bör verka för att få till stånd förhandlingar om en ramkonvention eller internationella regler för att hantera kemiska ämnen med global angelägenhet, utöver långlivade organiska föreningar (POPs-ämnen) och kvicksilver.

Källa: Kemikalieinspektionen, Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030