Växtskyddsmedlet Lancelot godkänns i Sverige

Växtskyddsmedlet Lancelot godkänns i Sverige efter en dom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Lancelot får användas under vissa villkor för att bekämpa örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, höstråg och höstrågvete. Beslutet innebär restriktioner för hantering av halm och gödsel som kan innehålla rester av det verksamma ämnet.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphäver med sin dom Kemikalieinspektionens tidigare avslagsbeslut om Lancelot och meddelar produktgodkännande. Godkännandet gäller med flera restriktioner för hur halm, gödsel och efterföljande grödor ska hanteras (se fakta nedan). Det är det sökande företaget Dow AgroSciences Danmark A/S som har föreslagit dessa restriktioner för att hantera risker med produkten.

Bakgrunden är att Kemikalieinspektionen i december 2015 avslog företagets ansökan om godkännande för Lancelot i Sverige. Skälet var att risker har identifierats med produkten eftersom den innehåller det verksamma ämnet aminopyralid, som är mycket svårnedbrytbart i miljön. Kemikalieinspektionen bedömde att det saknades tillräckliga villkor för att hantera riskerna. Dow AgroSciences överklagade Kemikalieinspektionens beslut till mark- och miljödomstolen.

Danmark har, som utvärderande land av ansökan i EU:s norra växtskyddsmedelszon, gjort bedömningen att växtskyddsmedlet Lancelot kan godkännas med villkor som bland annat gäller efterföljande gröda. I sin dom slår mark- och miljödomstolen fast att ansökan om produktgodkännande bara får avslås om det finns en oacceptabel risk för hälsa eller miljö på grund av specifika miljö- och jordbruksförhållanden i Sverige. Domstolen konstaterar att Kemikalieinspektionen inte har gjort gällande att riskerna med Lancelot är specifika för svenska förhållanden. Enligt mark- och miljödomstolen har Kemikalieinspektionen därför inte haft grund att avslå Dow AgroSciences ansökan om produktgodkännande.

En av begränsningarna i beslutet om Lancelot har inte prövats i Danmark, vilket innebär att restriktionerna blir mer långtgående i Sverige än i Danmark. De ytterligare restriktionerna i Sverige gäller hantering av halm från behandlad gröda och gödsel som innehåller sådan halm. Halmen och gödslet får enbart föras till förbränning eller användas industriellt. Mark- och miljödomstolen anser, i likhet med Kemikalieinspektionen, att användningen av Lancelot är förknippad med risker och att restriktionen därför behövs.

Kemikalieinspektionen har inte överklagat mark- och miljödomstolens dom. Domen vann laga kraft den 10 augusti 2016.

Domen om växtskyddsmedlet Lancelot från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (PDF 593 kB) , 592.9 kB.

Kemikalieinspektionens användningsvillkor som följer domen från mark- och miljödomstolen (PDF 343 kB) , 342.3 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Villkor för att använda växtskyddsmedlet Lancelot

Produktgodkännandet för växtskyddsmedlet Lancelot är förenat med följande restriktioner för hantering av halm och gödsel samt efterföljande gröda:

  • Stråsäd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen. Lancelot innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande perioder efter behandling med Lancelot: 14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. 24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.
  • Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.
  • Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm bör inarbetas (nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. Inget särskilt tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsäd, raps, rybs, gräs och majs.
  • Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halmen och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådan halm får dock endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.