Ökad effektivitet och stärkt finansiering ska ge snabbare beslut om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen presenterar i dag flera åtgärder för att fortsätta skynda på prövningen av bekämpningsmedel. Myndigheten ber också regeringen om långsiktigt ökade resurser för handläggningen. Det framgår av en rapport som överlämnas till regeringen i dag.

– Arbetet med att korta handläggningstiderna har högsta prioritet de närmaste åren. Med fortsatt effektivisering och ökade resurser kommer vi att ha goda förutsättningar att nå balans i ärendehanteringen, samtidigt som vi säkerställer ett starkt skydd för hälsa och miljö, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Dagens rapport är Kemikalieinspektionens redovisning av ett uppdrag om att följa upp handläggningen av prövningsärenden som myndigheten fick från regeringen i december 2015. Bakgrunden är att handläggningstiderna för vissa bekämpningsmedelsärenden varit för långa. I rapporten i dag presenterar Kemikalieinspektionen flera lösningar för att myndigheten ska kunna behandla ärendena snabbare.

Bland åtgärderna på Kemikalieinspektionen ingår tydligare styrning av verksamheten, samt ett fortsatt arbete med att effektivisera de interna processerna. Kemikalieinspektionen kommer också fortsätta att arbeta aktivt för att stödja företagen i ansökningsprocessen, och på så sätt bidra till att höja kvaliteten på ansökningarna. Arbetet med att effektivisera handläggningen har påbörjats redan tidigare och följer den handlingsplan som Kemikalieinspektionen redovisade för regeringen i juni 2015. Det totala antalet beslut om bekämpningsmedel tredubblades förra året och ärendebalansen för växtskyddsmedelsärenden nästan halverades.

– Analyserna i den rapport vi lämnar till regeringen i dag stärker övertygelsen om att vi är på rätt väg. Insatserna för att snabba på handläggningen gav tydlig effekt under 2015 och vi fortsätter nu det arbetet med full kraft, säger Agneta Westerberg.

Rapporten innehåller också ett förslag till regeringen om att öka resurserna till prövningen av bekämpningsmedelsärenden. I det budgetunderlag som Kemikalieinspektionen tidigare lämnat till regeringen föreslår myndigheten att anslaget för tillståndsprövningen av bekämpningsmedel höjs med tio miljoner kronor nästa år. Kemikalieinspektionen föreslår också att myndigheten själv ska få disponera bekämpningsmedelsavgifterna för att kunna dimensionera verksamheten efter förändringar i ärendeinflödet.

– Stabil finansiering gör det enklare att rekrytera och behålla kompetent personal och ökar möjligheterna till att snabba på handläggningen. Långsiktiga resursförstärkningar har visat sig vara framgångsrikt för att klara tidsfristerna i andra EU-länder, säger Agneta Westerberg.

I Kemikalieinspektionens rapport finns en genomgång av hur arbetet med prövning av bekämpningsmedel fungerar i åtta andra EU-länder. Rapporten visar att flera av de undersökta länderna har eller har haft problem med att klara EU:s tidsfrister för handläggningen. Samtidigt pekar rapporten ut ett antal framgångsfaktorer för kortare handläggningstider som identifierats i andra länder, bland annat kunskap om marknaden och företagen, effektiva interna processer på myndigheterna samt resursförstärkningar. Att arbeta för att företagens ansökningar håller hög kvalitet pekas ut som en särskilt viktig framgångsfaktor.

– En av våra viktigaste åtgärder är nu att fortsätta utveckla kommunikationen med och informationen till bekämpningsmedelsföretagen. Vi eftersträvar en hög servicegrad och vill att det ska vara lätt för företagen att göra rätt, säger Agneta Westerberg.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Läs rapporten – Uppföljning av handläggning av prövningsärenden (PDF 552 kB) , 552 kB.

Fakta: Antal ärenden om bekämpningsmedel – nu och i framtiden

Den 1 januari 2016 fanns 261 öppna ärenden om växtskyddsmedel hos Kemikalieinspektionen. Myndighetens prognos är att 150 av dessa (57 procent) kan avslutas under året. När det gäller biocidprodukter fanns 204 öppna ärenden hos Kemikalieinspektionen vid årsskiftet. Kemikalieinspektionens prognos är att 111 av dessa (54 procent) kan avslutas under 2016.

Kemikalieinspektionen bedömer att det även i fortsättningen kommer att inkomma omkring 300 ärenden om växtskyddsmedel per år under de närmaste tio åren. Antalet ärenden om biocidprodukter förväntas däremot öka kraftigt under perioden, från cirka 240 till 450 ärenden per år.