Upphandling ska minska barns risk att utsättas för farliga kemikalier

Risken för att barn utsätts för farliga kemikalier ska minska med hjälp av ytterligare krav inom offentlig upphandling. Det föreslår Kemikalieinspektionen i dag. Förslaget finns med på Miljömålsrådets lista över åtgärder för att öka takten i arbetet för att nå miljömålen.

– Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier som kan vara skadliga för hälsan. Genom att ställa krav på kemikalier i offentlig upphandling kan vi tillsammans med andra myndigheter medverka till en giftfri vardag för barnen, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen och ledamot i Miljömålsrådet.

Sedan förra året finns ett kravpaket som hjälper kommunerna att i sin upphandling ställa krav för att miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan ska minska. Kemikalieinspektionen har identifierat ett behov av att utvidga upphandlingsarbetet till fler offentliga inomhusmiljöer där barn vistas, exempelvis skolor, fritidshem, träningshallar, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, vårdcentraler, habiliteringscenter och sjukhusmiljöer. Första steget är att representanter för flera myndigheter möts och bedömer vad som är möjligt att genomföra och vilka myndigheter som vill och kan medverka.

Kemikalieinspektionen presenterar i dag också en egen lista över åtgärder som myndigheten ska genomföra för att verka för att nå miljömålen. Av listan framgår att myndigheten bland annat kommer att verka för ett utökat EU-samarbete när det gäller kemikalietillsyn. Kemikalieinspektionen vill även pröva att i större utsträckning hantera kemikalier gruppvis i regelverken.

Av åtgärdslistan framgår även att Kemikalieinspektionen kommer att arbeta för global utfasning av särskilt farliga ämnen enligt Stockholmskonventionen samt verka för giftfria kretslopp i EU:s policyutveckling för en cirkulär ekonomi. Myndigheten arbetar även med ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen och utreder eventuella förslag till nationella åtgärder för bisfenoler.

Kemikalieinspektionen lämnar i dag också över en rapport till regeringen med en analys av myndighetens verksamhet i relation till miljömålen. Analysen visar att några viktiga förutsättningar för att nå målen är utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler, ökad kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, samt giftfria och resurseffektiva kretslopp.

– Kemikalieinspektionens verksamhet går nästan helt och hållet ut på att bidra till de nationella miljömålen, i synnerhet miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Miljömålsrådet är en värdefull plattform där vi tillsammans med andra myndigheter arbetar för att öka takten i miljömålsarbetet, säger Nina Cromnier.

Läs myndigheternas åtgärdslistor på Miljömålsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs Kemikalieinspektionens egen åtgärdslista (PDF 137 kB) , 136.9 kB.

Analys av Kemikalieinspektionens verksamhet i relation till miljömålen (PDF 137 kB) , 136.7 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Helena Bergström, senior utredare, 08-519 41 220

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet presenterar för första gången en lista över gemensamma åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i samverkan, för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. De olika myndigheterna som representeras i rådet presenterar även enskilda åtgärdslistor, med insatser som myndigheten självständigt avser att genomföra. Listorna ska uppdateras årligen.

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 16 nationella myndigheter, bland dem Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier, och en landshövding som företräder länsstyrelserna. Miljömålsrådet ska stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken och verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket.