Globala samarbeten krävs för att hindra risker med kemikalier i e-handeln

Varor och produkter med otillåtet kemikalieinnehåll säljs till svenska konsumenter via e-handel trots att det är förbjudet. Kemikalieinspektionen föreslår i en ny rapport till regeringen ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen och bidra till en säker och hållbar e-handel.

­– Risken för att konsumenter får hem produkter som inte uppfyller de europeiska kemikaliereglerna är mycket högre vid köp från marknadsplatser som är baserade utanför EU. Vi föreslår därför ett antal åtgärder för att e-handeln ska bli säkrare och mer hållbar, och därmed också skapa bättre förutsättningar för en giftfri cirkulär ekonomi, säger Anette Andersson, utredare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen och flera andra tillsynsmyndigheter har identifierat problem när det gäller e-handel och privatimport. Det handlar dels om bristfälliga produkter, dels om svårigheter att fastställa ansvar och göra inspektioner när lagstiftningen är utformad efter fysisk handel. Ansvariga myndigheter har begränsade möjligheter att vidta åtgärder mot företag utanför EU och EES.

Kemikalieinspektionens förslag till åtgärder tar sikte på de utmaningar som handlar om kemikalieinnehåll och märkning av produkter. De kan införas separat eller kombinerat, men det finns inte en åtgärd som enskilt kommer att kunna hantera de identifierade problemen med e-handel.

– Vi ser behov av mer samverkan om e-handel mellan myndigheter och företag eftersom många myndigheter står inför samma slags utmaningar. Det behövs också större harmonisering av regler inom EU och mer globalt samarbete i dessa frågor. Utmaningarna med e-handeln är globala och bör hanteras på alla nivåer: internationellt, inom EU och nationellt, säger Anette Andersson.

Fakta: Kemikalieinspektionens förslag till åtgärder

Åtgärder som bedöms kunna vara effektiva i högst utsträckning

 • Sverige kan påverka kommande EU-regleringar så att ett större ansvar läggs på marknadsplatserna (exempelvis genom e-handelsdirektivet).
 • Kemikalieinspektionen kan utöka sitt stöd till regeringen för att utveckla och genomföra globala system som bidrar till en säkrare e-handel.
 • Kemikalieinspektionen och Tullverket kan vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan med syfte att identifiera produkter som inte lever upp till kemikaliekraven i EU och stoppa dessa redan vid gränsen.

Åtgärder som bedöms kunna vara effektiva i hög utsträckning

 • Kemikalieinspektionen kan stärka kommunikation riktad till och samarbeten med branscher som är aktörer i e-handeln.
 • Regeringen kan tillsätta en utredare för att analysera gränserna för svensk jurisdiktion när det gäller tillsyn, samt att utarbeta en vägledning på området.
 • Sverige kan verka för att fler kemikalielagstiftningar (Reach-, CLP- och POPs-förordningarna) omfattas av krav på att det ska finnas en ansvarig ekonomisk aktör inom EU.

Åtgärder som bedöms kunna vara effektiva

 • Kemikalieinspektionen och de andra marknadskontrollmyndigheterna kan få i uppdrag att formalisera samarbetet om e-handel.
 • Kemikalieinspektionen kan utöka sitt stöd till regeringen när det gäller kemikalieperspektivet i de hållbarhetsrelaterade frågorna i handelspolitiken i linje med EU:s kemikaliestrategi.
 • Kemikalieinspektionen kan bidra till att ta fram ett förslag till en gemensam EU-strategi för att minimera kemikalierisker vid e-handel.
 • Kemikalieinspektionen kan initiera dialog med branschorganisationer och med relevanta aktörer inom innovations- eller substitutionsfrågor.
 • Regeringen kan inrätta ett nationellt centrum för samordning och stöd kring e-handelsfrågor (vid tillsyn). Varje marknadskontrollmyndighet har expertis på sitt sakområde men kan få stöd från detta samordningscentrum när det gäller e-handelsfrågor.

Åtgärder som bedöms kunna vara effektiva i lägre utsträckning

 • Kemikalieinspektionen kan medverka till att informera om möjliga risker med produkter köpta på internet.
 • Sverige kan verka för att kemikalieperspektivet vid e-handel lyfts till agendan vid FN:s miljökonferens som planeras till 2022.
 • Regeringen kan tillsätta en utredare för att se över e-handelns särskilda utmaningar där alla berörda myndigheter inkluderas. Utredaren ska lämna förslag på effektiva åtgärder för att uppnå en säkrare e-handel.

Bakgrund

Kemikalieinspektionen i fick i uppdrag av regeringen att redovisa en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen samt vid behov föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem.

Läs mer om resultaten och åtgärdsförslagen i rapporten ”Ökad e-handel – ökade kemikalierisker?”

För mer information, kontakta gärna:

Anette Andersson, utredare, 08-519 41 283
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se