Utvärdering föreslår fortsatt EU-godkännande av glyfosat i växtskyddsmedel

Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel och det nuvarande EU-godkännandet av det verksamma ämnet i växtskyddsmedel går ut i december 2022. Nu har en utvärderingsgrupp bestående av myndigheter från fyra EU-länder kommit fram till att glyfosat lever upp till gällande lagkrav och föreslår därför att godkännandet förlängs.

- Vi har gjort en omfattande vetenskaplig utredning av miljöeffekter och vilken påverkan som kan finnas på människor och djurs hälsa, säger Katarina Lundberg, enhetschef på Kemikalieinspektionen som är en av de deltagande myndigheterna. Vår slutsats är att rätt hanterat så kan glyfosat användas utan att det uppstår oacceptabla risker. Nu fortsätter processen i EU och i slutänden avgörs frågan gemensamt av EU:s medlemsländer.

Rapporten från utvärderingsgruppen AGG (the Assessment Group on Glyphosate) lämnas idag över till EU:s gemensamma kemikaliemyndighet Echa och unionens livsmedelsmyndighet Efsa, och samtidigt publiceras en sammanfattning av den 11 000 sidor långa rapporten. Nästa steg i prövningen är att Efsa och Echa granskar utvärderingen och därefter kommer materialet att revideras innan utvärderingen och förslag på harmoniserad klassificering publiceras. I samband med det kommer Echa och Efsa bjuda in till samråd under hösten 2021 då tredje part samt övriga medlemsländers myndigheter kan lämna synpunkter. Efsa och Echa lämnar sedan sina slutsatser till EU-kommissionen och därefter fattar EU-kommissionen beslut i samråd med medlemsländernas regeringar.

Rapporten har undersökt effekterna för både hälsa och miljö

EU:s lagstiftning om växtskyddsmedel syftar till att skydda hälsa och miljö och är densamma inom hela EU. Lagstiftningen ska också bidra till att förbättra jordbruksproduktionen. De fyra myndigheterna som ingår i AGG har i sin utvärdering gått igenom en stor mängd tillgängliga studier om glyfosats påverkan på människor och djurs hälsa och miljöeffekter som till exempel risk för läckage till grundvatten och effekter på flora och fauna. En av de effekter på människors hälsa som AGG har tittat på är ifall glyfosat är cancerogent.

- Utifrån all den data från djurförsök och epidemiologiska studier som vi har gått igenom så ser vi inte att glyfosat uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerogent, säger Katarina Lundberg.

I Sverige finns vissa begränsningar för användandet av glyfosat

Efter att verksamma ämnen i växtskyddsmedel godkänts på EU-nivå kan företag ansöka om godkännande av produkter med ämnet i medlemsstaterna och i princip alla växtskyddsmedel har idag olika typer av begränsningar. I Sverige får till exempel växtskyddsmedel med glyfosat inte användas inom lantbruket före skörd av spannmål och den 1 oktober införs användningsförbud i bland annat hemträdgårdar, kolonilotter och skolgårdar för växtskyddsmedel. Det innebär att produkter med glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid inte längre får användaspå de områdena.

Läs sammanfattningen av rapporten på AGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-51941427, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen