Kemikalieinspektionen föreslår nya etappmål för att skydda miljö och hälsa

Kemikalieinspektionen föreslår två nya etappmål till miljömålet Giftfri miljö. Förslagen bygger på ambitionerna i EU-kommissionens kemikaliestrategi och fokuserar på utfasning av särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter samt effektiv hantering av kombinationseffekter. Förslagen har nyligen överlämnats till regeringen.

– Det svenska miljömålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen är viktiga verktyg för att minska riskerna med kemikalier. Vårt förslag till två nya etappmål tar sikte på att bidra till att genomföra EU-kommissionens kemikaliestrategi, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen beslutar om ytterligare två etappmål:

  • Effektivare utfasning av särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter.
    Beslut på EU-nivå finns senast 2025, som leder till att särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter i väsentligt högre grad fasas ut.
  • Effektiv hantering av kombinationseffekter.
    Hänsyn ska tas till risker med kombinationseffekter vid tillämpning av relevanta EU-lagstiftningar senast 2025.

Kemikalieinspektionen bedömer att de nya föreslagna etappmålen kan bli ett starkt stöd i det svenska EU-arbetet med att genomföra EU:s kemikaliestrategi. Det gäller främst avgörande utvecklingsområden som sammanfaller med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De föreslagna etappmålen kommer även att bidra till arbetet med nå mål i Agenda 2030.

Under hösten 2020 presenterade EU-kommissionen sin Kemikaliestrategi för hållbarhet - på väg mot en giftfri miljö. Strategin håller en hög ambitionsnivå och går i linje med de frågor som Sverige drivit under lång tid med stöd av de svenska etappmålen. Det gäller till exempel åtgärder mot farliga ämnen i varor och svårnedbrytbara kemikalier, som PFAS, liksom kombinationseffekter. Kombinationseffekter är när exponering för två eller flera ämnen tillsammans orsakar en högre risk för skada än varje ämne för sig. Kemikalieinspektionens förslag till två nya etappmål inriktas på sådana utvecklingsfrågor i strategin som Kemikalieinspektionen vill prioritera de kommande åren och som behandlas i myndighetens tidigare underlag till regeringen Giftfritt från början (Rapport 1/2020).

Mer information: PM Kemikalieinspektionens förslag till två nya etappmål , 480.7 kB.

Fakta om det svenska miljömålssystemet

Det svenska miljömålssystemet har beslutats av riksdagen och består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Regeringen beslutade i januari 2021 om nya etappmål för läkemedel i miljön, växtskyddsmedel, biocidprodukter, dioxiner och för att främja en hållbar dagvattenhantering.

Läs mer om Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Amelie Pedersen, utredare, 08-519 41 244
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen