Tio nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

Tio nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

I dag, den 27 juni 2018, uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med tio nya ämnen på grund av att ämnena har de egenskaper som anges nedan:

  • Dicyklohexylftalat (DCHP) CAS nr 84-61-7 (svenskt förslag). Ämnet är reproduktionstoxiskt och hormonstörande för människors hälsa.
  • Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid (trimellitsyraanhydrid, TMA) CAS nr 552-30-7. Ämnet kan orsaka luftvägsallergi.
  • Benzo[ghi]perylen CAS nr 191-24-2. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
  • Dekametylcyklopentasiloxan (D5) CAS nr 541-02-6. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
  • Dinatriumoktaborat CAS nr 12008-41-2 (svenskt förslag). Ämnet är reproduktionstoxiskt.
  • Dodekametylcyklohexasiloxan (D6) CAS nr 540-97-6. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
  • Etylendiamin CAS nr 107-15-3. Ämnet kan orsaka luftvägsallergi.
  • Bly CAS nr 7439-92-1 (svenskt förslag). Ämnet är reproduktionstoxiskt.
  • Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) CAS nr 556-67-2. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
  • Terfenyl, hydrerad CAS nr 61788-32-7. Ämnet är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).

Kandidatförteckningen innehåller nu 191 poster. Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan.

Här finns kandidatförteckningen med exempel på användning för de olika ämnena (XLSX 35 kB) , 35.4 kB.

Här finns den rättsligt gällande versionen av kandidatförteckningen Länk till annan webbplats.

Läs mer om kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen

Läs mer om de tio nya ämnena på kandidatförteckningen på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Margareta Warholm, expert, 08-519 41 106

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se