Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Under 2016 och 2017 pågår en omprövning på EU-nivå av glyfosat. Här har vi samlat svar på några frågor om glyfosat och om EU-processen.

Hur används glyfosat och hur vanligt är ämnet?

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörden. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige, de flesta är bara för yrkesmässig användning men några får även användas av konsumenter. Den årliga försäljningen av glyfosat i Sverige är mellan 600 och 700 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligast förekommande verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.

Arbetet med prövning av godkännande för växtskyddsmedel sker genom ett harmoniserat förfarande inom EU. För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, ska genomföra en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen enligt förordningen, men det slutliga beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen.

Varje växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste dessutom vara godkänt i det land där det ska användas. Glyfosat ingår i dag i godkända växtskyddsmedel i alla EU:s medlemsländer.

Vad har hänt i EU:s omprövning av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel fram till 2016?

Tyskland var rapporterande medlemsland vid omprövningen av glyfosat, enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Tyskland drog slutsatsen att riskerna för hälsa och miljö är acceptabla, och lämnade in ett förslag till EU-kommissionen om förnyelse av godkännandet av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel inom EU. Tysklands riskbedömning av glyfosat har granskats av alla medlemsländer i EU, och ligger till grund för slutsatser om ämnet från Efsa.

En förlängning av godkännandet för glyfosat var uppe för omröstning inom EU:s kommittéförfarande under våren 2016. Europeiska kommissionen fick inte kvalificerad majoritet för sitt förslag till beslut. Processen resulterade i att EU-kommissionen själv fick fatta beslut i frågan.

Den 29 juni 2016 beslutade EU-kommissionen om en förlängning av godkännandeperioden för glyfosat. Beslutet trädde ikraft den 30 juni 2016. Beslutet innebär att ämnets godkännande förlängs i sex månader från den dag då EU-kommissionen tar emot yttrande från Europeiska kemikaliemyndigheten Echas kommitté för riskbedömning, eller som längst till och med den 31 december 2017.

Den 1 augusti beslutade EU-kommissionen dessutom om en ändring av villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glyfosat. Ett av de nya villkoren innebär att tillsatsämnet POEA (talgamin) med CAS-nr 61791-26-2 inte får finnas i växtskyddsmedel med glyfosat som verksamt ämne.

Kan glyfosat vara cancerframkallande?

International Agency for Research on Cancer, IARC, har publicerat en rapport i juli 2015, med slutsatsen att glyfosat troligen är cancerframkallande. IARC är specialiserat på cancerforskning och lyder under World Health Organisation, WHO. I en rapport från ett gemensamt möte i maj 2016 mellan FN-organen WHO och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) dras däremot slutsatsen att glyfosat inte är cancerframkallande för människor via kosten.

Inom EU är det den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, som ska granska om ämnen uppfyller kraven för att klassificeras för farliga egenskaper inom EU, och i så fall i vilken faroklass och farokategori. Klassificering sker i enlighet med kriterier som finns i EU:s förordning om klassificering och märkning (CLP). Beslut om klassificering fattas av EU-kommissionen.

Glyfosat är hittills inte klassificerat som cancerframkallande i EU. En ny bedömning av glyfosats klassificering kommer att ske under 2016 och 2017.

Vilken bedömning har Efsa gjort av glyfosats cancerframkallande egenskaper?

Majoriteten i en expertgrupp med representanter från flera medlemsländer och Efsa, har kommit fram till slutsatsen att det är osannolikt att glyfosat skulle framkalla cancer hos människor vid användning som verksamt ämne i växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionens expert som deltog i Efsas utvärdering har gjort bedömningen att de forskningsresultat som finns från experimentella och epidemiologiska studier ger tillräckligt underlag för Echa att klassificera glyfosat som åtminstone misstänkt cancerframkallande. Sveriges expert har därmed gjort en annan bedömning av det vetenskapliga underlaget än övriga deltagande experter.

I november 2015 skickade 98 internationellt erkända cancerexperter ett öppet brev till EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet. I brevet kritiserar experterna Efsas slutsats om att glyfosat troligen inte är cancerframkallande.

Vad händer i EU-processen för klassificering av glyfosat under 2016/2017?

Tyskland lämnade i maj 2016 in ett förslag till Echa om klassificering av glyfosat. Förslaget följdes av ett offentligt samråd som pågick till och med den 18 juli 2016. Efter det började Echas riskbedömningskommitté med att utarbeta en rekommendation om klassificering av glyfosat, vilkenkommer att sändas till EU-kommissionen för slutligt beslut. Hela denna process kan förväntas ta minst ett år.

Läs mer om klassificeringsprocessen för glyfosat på Echas webbplats.

Vad gör Kemikalieinspektionen när det gäller glyfosat under 2016/2017?

Kemikalieinspektionen har deltagit i det offentliga samrådet om klassificering av glyfosat. Vi kommer nu även att bevaka och hålla oss uppdaterade om vad Echas experter i riskbedömningskommittén kommer fram till vad gäller klassificering av glyfosat. Sverige deltar också i EU-kommissionens slutliga beredning av frågan om glyfosats klassificering genom deltagande och röstning.

Vad gäller för de växtskyddsmedel med glyfosat som är godkända i Sverige idag?

I Sverige är det Kemikalieinspektionen som beslutar om godkännande för växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen har sedan tidigare infört flera begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige finns till exempel inga växtskyddsmedel med glyfosat godkända för användning strax före skörd av spannmål. Begränsningen har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Eftersom tillsatsämnet POEA (talgamin) inte längre får finnas i växtskyddsmedel med glyfosat har Kemikalieinspektionen omprövat och beslutat om återkallande av de produktgodkännanden som berörs. Det innebär att godkännanden för elva växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och talgamin har återkallats från den 1 oktober 2016. Utfasningstider har beslutats för alla medel utom två och de innebär att medlen får säljas och distribueras till och med den 31 mars 2017 och användas, bortskaffas samt lagras till och med den 31 mars 2018.

Kemikalieinspektionen arbetar för en fortsatt restriktiv användning av de växtskyddsmedel som innehåller glyfosat i Sverige. En eventuell strängare klassificering av glyfosat kan innebära att godkännanden för de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller ämnet behöver ses över.

Vidare är de växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner kraftigt utspädda blandningar, vilket minskar exponeringen för de som använder medlen. För användningen gäller dessutom särskilda villkor om skyddsavstånd till brunnar och vattendrag.