Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du meddela detta till produktregistret.

Anmäl verksamheten

Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska du meddela detta till Kemikalieinspektionen. Det gör du genom att skicka en verksamhetsanmälan till produktregistret senast när du startar verksamheten.

Anmälningspliktiga kemiska produkter är de vars tullnummer finns i tullnummerlistan som är en bilaga till förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Registrera produkterna

Om den årliga volymen per anmälningspliktig produkt är minst 100 kg måste du registrera produkterna. Det gör du enklast genom vår elektroniska produktanmälan via internet.

Om du har registrerat produkter ska du redovisa hur mycket du tillverkar eller för in. I början av året skickar vi ett redovisningsunderlag till dig för den årliga uppdateringen av uppgifterna i produktregistret.

Om den sammanlagda volymen av alla dina anmälningspliktiga produkter är minst 1 000 kg per år ska du betala en kemikalieavgift.

Ett företag som har anmälningspliktiga kemiska produkter kan i vissa fall överlåta produktanmälan och redovisningen av kvantiteter till ett ombud, en så kallad handelsagent. För att få göra det måste handelsagenten ansöka och få ett så kallat agentmedgivande från Kemikalieinspektionen.

Är din produkt ett bekämpningsmedel?

Om din produkt är ett anmälningspliktigt kemiskt bekämpningsmedel måste du utöver att registrera produkten också ansöka om prövning för att få medlet godkänt innan du får sälja eller använda det i Sverige.

Sekretess och hantering av uppgifter i produktregistret

Uppgifter såsom produktens sammansättning, kvantitet och leverantörens namn i produktregistret skyddas som huvudregel av sekretessbestämmelserna om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs.

Endast produktregistrets personal får registrera och hantera uppgifterna i databasen. Vi hanterar varje begäran om att få ta del av en databasuppgift individuellt och gör en sekretessbedömning.

De som lämnar uppgifter till registret har endast tillgång till uppgifter de själva lämnat. Uppgifter som andra lämnar, till exempel en leverantör i ett annat land, har en särskild skyddsmarkering i databasen som gör dem oåtkomliga för andra än registerpersonalen.

Leverantörer utanför Sverige kan lämna uppgifter om produktens sammansättning direkt till produktregistret, som registrerar uppgiften som en "medprodukt" eller "produkt i produkt". Denna produkt får ett registreringsnummer, A-nummer, som det rapporterande företaget kan använda i kontakter med registret.

Bestämmelser om den sekretess som gäller för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretessförordningen och därför kan Kemikalieinspektionen inte underteckna en sekretessförbindelse om att inte lämna ut uppgifter ur produktregistret.

Läs mer om offentlighet och sekretess.

Har du frågor till produktregistret?

produktregistret@kemi.se

08-519 41 183

Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag 09:00–11:00, onsdag 13:00–15:00.

Fax: 08-82 55 08