Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I oktober 2008 publicerade den europeiska kemikaliemyndigheten Echa en lista över särskilt farliga ämnen. Denna lista kallas för kandidatförteckningen. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd.

Ämnen som kan föreslås till kandidatförteckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen. Ett särskilt farligt ämne är ett ämne som:

  • är cancerframkallande
  • skadar arvsmassan
  • stör fortplantningsförmågan
  • ansamlas i miljön
  • eller kan ha andra egenskaper som till exempel hormonstörande.


Det är en kontinuerlig process att identifiera ämnen som kan komma att tas upp på kandidatförteckningen. Därför uppdateras förteckningen två gånger per år och fylls då på med nya ämnen.

Krav på information till kunderna

Från och med det datum Echa publicerar att ett ämne har förts upp på kandidatförteckningen gäller informationskravet i artikel 33 för varor i Reach.

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns med på kandidatförteckningen så ska du som är leverantör av varan lämna information om mottagaren kan använda dem på ett säkert sätt.

Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information kostnadsfritt och inom 45 dagar.

Läs mer om regler kring varor under Reach och varor.

Krav på anmälan till Echa

Från och med den 1 juni 2011 gäller artikel 7.2 som innebär att den som tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen ska anmäla detta till Echa. Skyldigheten gäller om mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör och år.  

Om Echa bedömer att det finns misstanke om att ett ämne som har anmälts enligt artikel 7.2 kan medföra hälso- eller miljörisker, kan Echa begära att företaget gör en fullständig registrering av ämnet.

En anmälan behöver inte göras i följande fall:

  • Om ämnet redan har registrerats för den aktuella användningen. Echa publicerar kontinuerligt på sin webbplats delar av den information om enskilda ämnen som kommer in i samband med registreringen.
  • Om tillverkaren eller importören kan visa att människor eller miljö inte exponeras för det aktuella ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden.


Echas information om enskilda ämnen

Läs mer om regler om varor under Reach och varor.

Krav på tillstånd

Ämnen på kandidatförteckningen kan bli föremål för tillståndsprövning. Echa väljer ut ett antal ämnen från kandidatförteckningen och rekommenderar kommissionen att föra in dem i bilaga XIV till Reach. När ett ämne finns upptaget på bilaga XIV innebär det att ämnet inte får användas eller sättas ut på marknaden utan tillstånd. Bilaga XIV innehåller ett datum för när en tillståndsansökan senast ska lämnas in till Echa, samt ett slutdatum för när ämnet inte längre får sättas ut på marknaden eller användas.

Observera att ämnen som har förts in i bilaga XIV fortfarande står kvar på kandidatförteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen på kandidatförteckningen fortsätter alltså att gälla även efter att ett ämne har förts in i bilaga XIV.

Den 17 februari 2011 publicerade kommissionen de första ämnena på bilaga XIV. Echa ska vartannat år lämna en rekommendation till kommissionen om prioriterade ämnen som ska föras upp på bilaga XIV.

Vilka kan söka tillstånd?

Tillstånd kan sökas av ämnets tillverkare, importör eller nedströmsanvändare eller av alla gemensamt. Är du nedströmsanvändare få du utnyttja ett tillstånd som beviljats en aktör högre upp i leverantörskedjan. Dock måste du inom tre månader från första leveransen meddela Echa om att du då utnyttjar ett tillstånd som redan beviljats en leverantör.

Alla som ansöker om tillstånd ska bifoga en analys av tillgängliga alternativ med en bedömning av deras risker och de tekniska och ekonomiska möjligheterna till ersättning. Kravet på tillstånd gäller oavsett i vilken mängd ämnet släpps ut på marknaden.

I samband med ansökan om tillstånd tar Echa ut en avgift enligt avgiftsförordningen till Reach.

Förordning (EU) 2015/864 om ändring av förordning (EG) nr 340/2008 om de avgifter som ska betalas till europeiska kemikaliemyndigheten - avgiftsförordningen.

Reach bilaga XIV.

Kandidatförteckningen med exempel på användningsområden med mera

Läs mer om kandidatförteckningen på Echas webbplats.