Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet
(senast konsoliderad 2017-01-02).

Ändringsförordningar

Ändringsförordningar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) 2107/706 av den 19 april 2017 om ändring i Bilaga VII vad gäller hudsensibilisering

Kommissionens förordning (EU) 2017/227 av den 9 februari 2017 om ändring av bilaga XVII (bis(pentabromofenyl)eter) 

Kommissionens förordning (EU) 2016/266 av den 7 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 440/2008 (testmetoder)

Kommissionens förordning (EU) nr 848/2012 av den 19 september 2012 om ändring av bilaga XVII (fenylkvicksilverföreningar).

Samtliga ändringsförordningar till Reach finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 8 december 2006.