Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Fru justitia, rättvisans gudinna.

Kemikaliereglerna är i till större delen gemensamma inom EU.

Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie­­inspektionens ansvars­område är reglerad på EU-nivå. Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor. Vissa av reglerna för kemiska produkter gäller också för biotekniska organismer. Regler i EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsländer  utan att först införlivas i nationella regler. Det gäller till exempel

EU-direktiv måste däremot införlivas i svensk rätt för att gälla, exempelvis EU-direktiven om leksaker och elektriska och elektroniska produkter.

Miljöbalken och förordningar som är utfärdade med stöd av balken är grunden för den svenska, nationella miljö­lag­stift­ningen.

Kemikalieinspektionen stödjer regeringen i arbetet med konventioner och överenskommelser.

Begränsningsdatabasen

Kemikalieinspektionen har tagit fram Begränsningsdatabasen till hjälp för dig att hitta regler om förbud och andra begränsningar som gäller i Sverige inom vårt verksamhetsområde. Begränsningsdatabasen är inte uppdaterad sedan den 22 december 2014.

Gå till Begränsningsdatabasen.

Andra regeldatabaser

EUR-Lex, ingången till EU-rätten

Dokument och lagar på Sveriges riksdags webbplats.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas Searc for Chemicals

Europeiska unionens officiella tidning (EUT)

Tidningen publicerar ny och ändrad EU-lagstiftning.

Senast publicerade nummer.