Asen
Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Fru justitia, rättvisans gudinna.

Kemikaliereglerna är i till större delen gemensamma inom EU.

Här finns länkar och information till regler som rör Kemikalieinspektionens verksamhet.

Regeländringar

På sidan aktuella regeländringar  finns länkar till ändringar i svenska lagar, förordningar och Kemikalieinspektionens egna föreskrifter. Där finns också länkar till ändringar i EU-gemensamma förordningar och länk den Europeiska unionens officiella tidning (EUT), som publicerar ny och ändrad EU-lagstiftning. 

Reglerna om kemikalier

Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie­­inspektionens ansvars­område är reglerad på EU-nivå. Regler i EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsländer  utan att först införlivas i nationella regler. Det gäller till exempel

EU-direktiv måste däremot införlivas i svensk rätt för att gälla, exempelvis EU-direktiven om leksaker och elektriska och elektroniska produkter.

Miljöbalken och förordningar som är utfärdade med stöd av balken är grunden för den svenska, nationella miljö­lag­stift­ningen.

Kemikalieinspektionen stödjer regeringen i arbetet med konventioner och överenskommelser.