Tillverkare eller importör av varor

En cykelsadel är ett exempel på en vara som kan innehålla mjukgörare och den kan vara målad med färg.

En cykelsadel är ett exempel på en vara som kan innehålla mjukgörare och den kan vara målad med färg.

Innehållsförteckning:

Om du tillverkar eller importerar varor ansvarar du för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Här ser du vad som gäller för dig.

Kemikalieregler för varor finns i många olika regelverk och en och samma vara kan omfattas av flera regelverk. Vissa typer av varor, till exempel leksaker, är strängt reglerade och omfattas av många olika regler.

Du som tillverkar eller importerar varor behöver veta att dina varor uppfyller kemikaliereglerna, eftersom du är ansvarig för de varor du säljer. Därför behöver du ställa kemikaliekrav på dina leverantörer.

Läs mer om hur du ställer kemikaliekrav på dina leverantörer – några tips till dig som säljer varor

Vad är en vara?

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är leksaker, kläder, cyklar, möbler och hemelektronik.

Informera om särskilt farliga ämnen

Om du tillverkar eller importerar varor och säljer dem vidare ansvarar du för att informera konsumenter och yrkesmässiga användare om de innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC). Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö. Listan kallas kandidatförteckningen.

Läs mer om kandidatförteckningen och kravet på information

Läs mer i vårt faktablad "Informera dina kunder om farliga ämnen i varor"

Informera via Kemikalieappen

Kemikalieappen är en ny app som riktar sig till konsumenter. Via Kemikalieappen kan du hjälpa dina kunder att snabbt få veta om det finns några särskilt farliga ämnen i dina varor eller om varorna är fria från dessa.

Läs mer om Kemikalieappen

Anmäl och registrera ämnen till Echa

Om en vara innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i en halt över 0,1% finns regler om anmälan och registrering. Enligt Reach-förordningen kan ämnet behöva

  • registreras om ämnet är avsett att avges från varan, till exempel som doft i en handduk,
  • anmälas om importen av ämnet i varorna överstiger 1 ton per år.

Läs mer om anmälan och registrering enligt Reach-förordningen

Från och med 5 januari 2021 måste alla som levererar varor som innehåller över 0,1% av ämnen på kandidatförteckningen anmäla dessa varor till en databas (SCIP) hos Echa. Regeln finns i EU:s direktiv om avfall.

Läs mer om att anmäla ämnen i varor enligt Avfallsdirektivet

Innehåller varan ämnen som är begränsade i Reach?

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna i varor. Exempel på ämnen som omfattas av begränsningar är nickel och bly i smycken och azofärgämnen i textil. Uppgifter om vilka ämnen det gäller finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar enligt Reach

Innehåller varan ämnen som kräver tillstånd enligt Reach?

Om du inom EU tillverkar varor som innehåller ämnen med särskilt farliga egenskaper kan du behöva tillstånd. Kravet på tillstånd gäller ämnen som finns i bilaga XIV till Reach-förordningen.

Läs mer om tillstånd enligt Reach

Ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS

Regler för elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller kvicksilver, bly, kadmium, sexvärt krom, flamskyddsmedlen PBB eller PBDE samt mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP finns i det så kallade RoHS-direktivet. Där finns också krav på teknisk dokumentation och CE-märkning.

Läs mer om reglerna för elektrisk och elektronisk utrustning, RoHS-direktivet

Ämnen som är förbjudna i varor – POPs

Ett antal långlivade organiska ämnen med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper är förbjudna att användas i varor. Sådana ämnen är till exempel högfluorerade ämnen (PFOS) samt kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

Reglerna om sådana ämnen finns i EU-förordningen om långlivade organiska föroreningar (POPs).

Läs mer om POPs-förordningen

Är varorna behandlade med biocider?

Om du importerar en biocidbehandlad vara till EU eller tillverkar varan inom EU ansvarar du för att varan uppfyller kraven i EU:s biocidförordning. Exempel på biocidbehandlade varor är träningskläder eller köksredskap som är behandlade med antibakteriella ämnen. Om sådana varor marknadsförs som att de har biocida egenskaper ska de ha särskild märkning.

Läs mer om reglerna för biocidbehandlade varor

Faktablad om biocidbehandlade varor

Regler om leksaker

Det finns många EU-gemensamma regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker. Reglerna innebär bland annat förbud mot ämnen som kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka reproduktionen. Det finns också regler som gäller vissa doftämnen samt krav på teknisk dokumentation och CE-märkning.

Läs mer om reglerna för leksaker

Produktsäkerhetslagen

Då en vara eller en produkt säljs till konsumenter och kan utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet gäller produktsäkerhetslagen. Detta gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Läs mer om produktsäkerhetslagen på Konsumentverkets webbplatslänk till annan webbplats

Omfattas varan av ytterligare regler?

Beroende på vilken typ av vara du tillverkar eller importerar kan det finnas krav i ytterligare specifika EU-gemensamma regler. Exempel på produkttyper som omfattas av sådana regler är batterier och förpackningar.

Läs mer på sidan Ytterligare EU-regler

Det finns även ett antal nationella regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i varor. Dessa nationella begränsningar eller förbud gäller endast i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är begränsning av formaldehyd i träbaserade skivor och kvicksilver i vissa varor.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Regler hos andra myndigheter

För vissa varor finns ytterligare kemikalieregler hos andra myndigheter, till exempel:

Din produkt kan även omfattas av EU-lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för, till exempel regler om avfall, transport av farligt gods och livsmedel. EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) är en databas som ger dig samlad information om ett 40-tal olika EU-lagstiftningar på kemikalieområdet. Du kan söka efter information om hur ämnena i dina varor är reglerade inom EU. EUCLEF ger dig även information om tillämpningsområde, skyldigheter och undantag för respektive lagstiftning.

Länk till EUCLEF på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echa webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 september 2020