Distributör av kemiska produkter

En kemisk produkt kan vara en blandning av flera ämnen, såsom målarfärg.

En kemisk produkt kan vara en blandning av flera ämnen, såsom målarfärg.

Innehållsförteckning:

Om du är distributör av kemiska produkter ansvarar du för att produkterna uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Här ser du vad som gäller för dig.

Vad är en kemisk produkt?

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, ättiksyra och etanol. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Märkning och förpackning

Som distributör ska du se till att produkterna är märkta på svenska och att märkningen följer reglerna i CLP-förordningen. Märkningen ska informera användarna om eventuella faror och hur de ska hantera produkterna.

Läs mer om märkning enligt CLP-förordningen

Efter den 1 juni 2017 ska alla produkter som du köper eller säljer vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte längre släppas ut på marknaden.

I CLP-förordningen finns regler om hur farliga kemiska produkter ska vara förpackade när de släpps ut på marknaden. Som distributör av kemiska produkter ska du säkerställa att:

  • förpackningen varken läcker eller reagerar med innehållet.
  • förpackningar för farliga kemiska produkter inte har en dekor eller form som kan vilseleda konsumenter. De får exempelvis inte se ut som förpackningar för livsmedel, läkemedel, djurfoder eller kosmetika.
  • farliga kemiska produkter är försedda med barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning när det krävs.

Läs mer om krav på förpackningar enligt CLP-förordningen

För bekämpningsmedel finns särskilda märknings- och förpackningskrav i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel.

Här kan du läsa om märkning av biocidprodukter

Här kan du läsa om märkning av växtskyddsmedel

Förvaring

Som distributör ska du förvara kemiska produkter på ett sätt som förebygger risker för hälsa och miljö. Du ska se till att farliga produkter i din butik förvaras så att barn inte kan komma åt dem. Det är också viktigt att de farliga produkterna är avskilda från livsmedel.

Läs mer om krav på förvaring

Förvara särskilt farliga kemikalier som kräver tillstånd från länsstyrelsen så att obehöriga inte kommer år dem, till exempel i låsta skåp eller bakom disk.

Förse yrkesmässiga användare med säkerhetsdatablad

Om du är distributör och säljer kemiska produkter ska du i regel lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt. Säkerhetsdatabladen ska vara lättlästa och tydliga. De ska vara skrivna på svenska, innehålla alla uppgifter som behövs för att förebygga skador på människor och miljö.

När en butik säljer farliga kemiska produkter i konsumentförpackningar, som är avsedda för allmänheten, behöver säkerhetsdatablad bara lämnas om en yrkesmässig användare begär det. Säkerhetsdatablad behöver inte lämnas till konsumenter.

Läs mer om säkerhetsdatablad

Säljer du produkter som innehåller ämnen som är begränsade i Reach?

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna i kemiska produkter. Det innebär att du som distributör måste kontrollera att produkterna uppfyller kraven i begränsningsreglerna. Exempel på begränsningar är toluen i lim och vissa blyföreningar i färger. Uppgifter om vilka ämnen det gäller finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar enligt Reach

Säljer du produkter som innehåller ämnen som kräver tillstånd enligt Reach?

Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa och miljö får inte användas eller släppas ut på marknaden utan tillstånd. Det är inte du som distributör som ska söka tillstånd, men om du säljer kemiska produkter som innehåller sådana ämnen bör du kontrollera att ett tillståndsnummer finns på förpackningsmärkningen och i säkerhetsdatabladet. Ämnen som kräver tillstånd finns i bilaga XIV till Reach-förordningen.

Läs mer om tillstånd enligt Reach

Anmäl till produktregistret

Du som för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska anmäla verksamheten och produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister. Samma sak gäller om du packar om produkter eller säljer dem vidare med ett nytt namn.

Du måste anmäla verksamheten senast när du startar den och du måste lämna in en produktanmälan om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg.

Läs mer om att anmäla verksamheten och produkterna

Ansök om tillstånd för särskilt farliga kemikalier hos länsstyrelsen

Försäljning och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du bedriver din verksamhet.

Läs mer om tillstånd för särskilt farliga kemikalier

Säljer du bekämpningsmedel?

Ett bekämpningsmedel, det vill säga ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt, får inte föras in till Sverige för att släppas ut på marknaden eller användas utan att det är godkänt. Alla godkända bekämpningsmedel har ett fyrsiffrigt registreringsnummer angivet på produktens förpackning. I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för bekämpningsmedel. Behörighetsklassen visar vem som får använda bekämpningsmedlet. För vissa behörighetsklasser krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Som distributör av bekämpningsmedel bör du kontrollera att din kund har rätt behörighet. Du kan kontrollera dessa uppgifter i vårt bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats.

Om du säljer biocider, till exempel medel mot insekter, möss eller ett desinfektionsmedel måste du informera kunden om hur man använder produkterna på ett säkert sätt. Informationen ska innehålla en uppmaning att alltid läsa produktens etikett och annan produktinformation före användning. Denna information ska tydlig skilja sig från annan information. Det kan vara att det på förpackningens framsida står att kunden alltid ska läsa etiketten på baksidan innan användning. Om den informationen saknas ska du informera om detta till exempel med en skylt på hyllan med denna upplysning. Om det inte finns instruktioner på svenska på förpackningen får du inte sälja den.

Läs mer om bekämpningsmedel

Om du säljer växtskyddsmedel behöver du gå en behörighetsutbildning som hålls av länsstyrelsen.

Här kan du läsa om utbildning för dig som dis­tri­bue­rar växtskyddsmedel

Finns aktuella uppgifter hos Giftinformationscentralen?

För vissa blandningar som klassificeras som farliga ska uppgifter för medicinsk rådgivning vid olyckor finnas hos Giftinformationscentralen eller motsvarande organ i annat EU-land där produkten säljs. Som distributör har du inga direkta skyldigheter att lämna sådana uppgifter, men du kan behöva se till att din leverantör kompletterar sina inlämnade uppgifter. Det gäller om du byter namn på en produkt eller märker om produkten, till exempel för att sälja den i ett annat land inom EU/EES. Då behöver du först se till att korrekt information om produkten finns tillgänglig hos utsett organ i det landet. Du bör därför ta kontakt med din leverantör och se till att den kompletterar sina inlämnade uppgifter med den nya informationen. Alternativt kan du själv behöva lämna uppgifter för giftinformation.

Läs mer om att lämna uppgifter till Giftinformationscentralen

Omfattas produkten av specifika regler?

Beroende på vilken typ av kemisk produkt du distribuerar kan det finnas krav i specifika EU-gemensamma regler. Exempel på produkttyper som omfattas av sådana regler är tvätt- och rengöringsmedel samt färger och lacker.

Läs mer på sidan Ytterligare EU-regler

Det finns även ett antal nationella regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i kemiska produkter. Dessa nationella begränsningar eller förbud gäller endast i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är begränsning av kadmium i gödsel och av metanol i bilvårdsprodukter.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Regler hos andra myndigheter

Din produkt kan även omfattas av EU-lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för, till exempel regler om avfall, transport av farligt gods och livsmedel. EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) är en databas som ger dig samlad information om ett olika 40-tal EU-lagstiftningar på kemikalieområdet. Du kan söka efter information om hur ämnena i dina produkter är reglerade inom EU. EUCLEF ger dig även information om tillämpningsområde, skyldigheter och undantag för respektive lagstiftning.

Länk till EUCLEF på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echa webbplatslänk till annan webbplats

Broschyr om kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar

Den här broschyren är avsedd främst för butiker som säljer till privatpersoner. Här finns förklaringar till vad olika farosymboler och faropiktogram betyder och vilka bestämmelser som är knutna till respektive symbol.

Hämta broschyren Kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar

Senast uppdaterad 16 juni 2020