Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Våra seminarier för vägledning inom tillsyn är till för dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

En hand med en bläckpenna och linjerat papper på ett bord.

Seminarium om tillsyn av biocidprodukter

Under våren 2018 kommer Kemikalieinspektionen att anordna ett endagsseminarium i Stockholm om tillsyn av biocidprodukter. Många kommuner har efterfrågat ett sådant utbildningsseminarium och vi vill därför fokusera en hel dag på tillsynsvägledning om detta.

Seminariet kommer att handla om försäljning i detaljhandeln men även vissa fördjupningsdelar såsom kontroll av verksamt ämne i EUs så kallade arbetsprogram. Målgruppen är inspektörer som vet vad en biocidprodukt är och som har viss kännedom om befintliga regler.

Anmälan till seminariet kommer att publiceras senare.

Seminarium om tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln

Den 25-26 oktober 2017 kommer vi att erbjuda en ny omgång av vår grundutbildning om kemikalietillsyn – tvådagarsseminariet Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln. På seminariet går vi övergripande igenom Reach, CLP och andra regelverk som är aktuella vid tillsyn. Fokus ligger på utsläppande på marknaden och tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig enbart till dig som idag arbetar med tillsyn av kemikalier på kommunal eller regional nivå. Vi kommer tyvärr inte att kunna godta några andra anmälningar.

Anmäl dig till seminariet här.

Innehåll

  • Tillsynsansvaret – Vem gör vad på Kemikalieinspektionen, kommunen respektive länsstyrelsen.
  • Reach – Genomgång av de olika delarna i Reach med fokus på säkerhetsdatablad. Tips på vad kommuner och länsstyrelser kan kontrollera gällande till exempel säkerhetsdatablad, exponeringsscenarion, begränsningar, tillstånd, registrering. Kort om genomförda tillsynsprojekt.
  • Klassificering och märkning enligt CLP – Genomgång av klassificering och märkning med fokus på sådant som är relevant vid tillsyn i butik. Seminariet innehåller ingen fördjupning i hur man klassificerar och inte heller i kriterierna för olika faroklasser.
  • Förpackningar, överlåtelsetillstånd för särskilt farliga produkter, barnskydd med mera – Genomgång av och tips på praktisk tillsyn i detaljhandeln. Vad ska inspektören titta på? Vad säger reglerna? Kort om var sanktionerna finns.
  • Bekämpningsmedel – Tillsyn av bekämpningsmedel i detaljhandeln. Definition av ett bekämpningsmedel. Krav på godkännande och undantagen från det kravet. Förpackningsregler och märkning. Krav på tillstånd/utbildning med mera.
  • Varor – Definitionen av en vara. Genomgång av regelverk kring kemikalier i varor, tillsynsansvar och hur kommuner/länsstyrelse kan arbeta med tillsyn inom varuområdet.
  • Tips om länkar och databaser – Kemikalieinspektionens samt den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplatser.