Modelldockor i en butik som säljer damkläder.

Kläder och skor i den lokala handeln är exempel på sådant som kommunen har tillsyn över.

Tillsyn av varor

Varutillsynen skiljer sig från tillsynen av kemiska produkter och bekämp­nings­medel, bland annat därför att reglerna för varor inte alls är lika omfattande och kraven på information och dokumentation i de flesta fall är låga. De flesta varuregler är gemensamma för hela EU, i form av förordningar och direktiv.

Enligt miljötillsynsförordningen har kommunerna tillsyn över butikers och grossisters försäljning av varor förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer. Exempel på varor som kommunerna kan ha tillsyn över är

 • hemelektronik
 • leksaker
 • kläder och skor
 • inredning för hemmet.

De flesta regler för kemiska ämnen i varor innebär att ämnena är förbjudna över en viss halt. För att kontrollera att företagen följer reglerna är kemiska analyser av varor en användbar metod. Med ett så kallat XRF-instrument kan man utföra enklare kemiska analyser, till exempel kontroll av olika metaller, medan laboratorier utför mer avancerade och tillförlitliga analyser.

För elektriska och elektroniska produkter finns det även krav på dokumentation och märkning som kommunerna kan kontrollera. Kommunerna kan också kontrollera att företag som säljer varor med innehåll av vissa särskilt farliga ämnen följer de krav som finns på att lämna information till kunder. Vilka rutiner företagen har för att se till att de följer de regler om varor som finns är ytterligare något som kommunerna kan kontrollera.

Reglerna för varor

Kemikaliereglerna för varor finns i många olika regelverk och en och samma vara kan omfattas av flera av dessa. Ett exempel på en varugrupp som inte omfattas av så många regler är textilier medan leksaker omfattas av många olika regelverk och är mycket strängt reglerade på kemikalieområdet.

Reglerna finns i form av EU-förordningar eller EU-direktiv. Förordningar gäller direkt i alla EU-länder medan bestämmelser i direktiv måste införas i ländernas nationella lagstiftning vilket för Sverige innebär lagar, förordningar och föreskrifter.

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor (PDF 1170 kB)

Hög med vikta kläder.

Textilier är ett exempel på en varugrupp som inte omfattas av så många regler:

 • POPs-förordningen (EG) nr 2019/1021:
  flamskyddsmedel, vatten- och smutsavvisande ämnen (PFOS, PFOA)
 • Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006:
  azofärger, dimetylfumarat,flamskyddsmedel, informationsplikt för SVHC-ämnen
 • Förpackningsdirektivet (94/62/EG):
  tungmetaller i förpackningar
 • Biocidförordningen (EU) nr 528/2012:
  behandling mot dålig lukt eller bakterier (biocidbehandling).
Leksaksrobot

Leksaker omfattas av många olika regelverk och är mycket strängt reglerade på kemikalieområdet:

 • RoHS-direktivet (2011/65/EU):
  till exempel bly och kadmium
 • Leksaksdirektivet (2009/48/EG):
  till exempel migration av metaller och doftämnen
 • Kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009:
  sminkleksaker med mera
 • Reach-förordningen (EG)nr 1907/2006:
  till exempel ftalater, nickel, azofärger, informationsplikt för SVHC-ämnen
 • Förpackningsdirektivet (94/62/EG):
  tungmetaller i förpackningar
 • CLP-förordningen (EG) 1272/2008:
  till exempel kritor, pennor, modellera, såpbubblor med mera.
 • POPs-förordningen (EG) nr 850/2004:
  till exempel kortkedjiga klorparaffiner i plastleksaker
 • Produktregistret (SFS 2008:245):
  anmäla kemiska produkter

Generella regler för varor

Varor som säljs till allmänheten ska vara säkra ur hälsosynpunkt. Det är en övergripande princip i produktsäkerhetslagen. Produktsäkerhetslagen har inte kommunerna tillsyn över.

Varor som kan ha hälso- eller miljöfarliga egenskaper ska undvikas om man kan använda eller sälja sådana som är mindre farliga enligt den så kallade produktvalsprincipen i 2 kap. 4§ miljöbalken.

Reach-förordningen, (EG) nr 1907/2006

Bilaga XVII innehåller förbud och begränsningar för ämnen, i vissa fall specificerat för olika varugrupper. Några exempel är begränsningarna för bly, kadmium och nickel i smycken, vissa azofärgämnen i textilier, krom VI i läder och vissa ftalater i leksaker.

Den som säljer varor som innehåller vissa särskilt farliga ämnen måste informera sina kunder enligt artikel 33 i Reach-förordningen. Dessa särskilt farliga ämnen finns uppförda på den lista som kallas kandidatförteckningen.

Bilaga XIV innehåller bland annat datum för när vissa särskilt farliga ämnen inte längre får användas vid tillverkning av varor inom EU. För att få använda dessa ämnen krävs tillstånd.

Faktablad om farliga metaller i smycken (PDF 400 kB)

Här kan du läsa mer om Reach-förordningen.

POPs-förordningen, (EG) nr 2019/1021

Exempel på ämnen som är förbjudna i varor är det smuts och vattenavvisande ämnet PFOS och kortkedjiga klorparaffiner som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

Läs mer om POPs-förordningen.

Biocidförordningen, (EU) nr 528/2012

I biocidförordningen regleras bland annat biocidbehandlade varor. Exempel på sådana varor är till exempel en matta som har behandlats mot mal eller en skärbräda som behandlats med antibakteriella ämnen. Även kläder som behandlas mot lukt är behandlade varor. Om sådana varor marknadsförs som att de har biocida egenskaper så ska de bland annat ha särskild märkning.

Faktablad om regler för biocidbehandlade varor (PDF 719 kB)

Här kan du läsa mer om biocidförordningen

Svenska förordningar

Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustninglänk till annan webbplats. I förordningen finns förbud mot vissa ämnen i elektronik. Det är här det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU) är införlivat.

Faktablad om RoHS-direktivet (PDF 741 kB)

Förordning (1998:944) om förbud med mera, i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Här finns bland annat förbudet mot kvicksilver i varor. Det är en av få kemikalieregler som är svensk och inte har någon motsvarighet i EU. I förordningen finns också regler gällande tungmetaller i förpackningsmaterial med ursprung i EU:s Förpackningsdirektiv (94/62/EG).

Förordning (1998:944) om förbud med mera, i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkterlänk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

 • Undantag från kvicksilverförbudet.
 • Regler för dokumentation och märkning av elektronik samt undantag från ämnesbegränsningarna för elektronik, infört från det så kallade RoHS-direktivet.
 • Formaldehyd i träbaserade skivor (svensk regel).

Här kan du hämta KIFS 2017:7

KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

 • Träskyddsbehandlat virke.

Här kan du hämta KIFS 2008:3

KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

 • Kemikaliekrav på leksaker, infört från direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet. Dessa leksaksregler har inte kommunerna tillsyn över.

Här kan du hämta KIFS 2017:8

Har du en fråga om tillsyn av varor?

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 9 oktober 2020