CLP-faropiktogram på en plastflaska.

Kontrollera till exempel att kemiska produkter är märkta på rätt sätt.

Tillsyn av kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Många kemiska produkter har egenskaper som gör att de kan vara farliga för människor och miljön. Användarna måste då kunna skydda sig själva och sin omgivning. Därför har alla som släpper ut sådana farliga kemiska produkter på marknaden ansvaret för att produkterna är märkta och förpackade på rätt sätt.

Klassificering och märkning

Märkningen av kemiska produkter baseras på en klassificering vilket innebär att man kategori­serar vilken typ och grad av fara det är fråga om och att farorna anges på ett standardiserat sätt. Kriterier för produkters farlighet finns både för rena kemiska ämnen och för blandningar av ämnen.

Tänk på att klassificerings- och märkningsreglerna är komplexa och att butiksledet sällan har den kunskap och insikt som krävs för att i detalj redogöra för hur de tillämpar dessa regler. Det är därför lämpligare att bedriva butikstillsyn på en mer övergripande nivå. Kemi­kalieinspektionen kan ställa de mer detaljerade kraven på primärleverantören, som också är den som är ansvarig för klassificeringen.

Från och med den 1 juni 2017 ska alla produkter som säljs i handeln vara märkta enligt CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging) (EU) nr 1272/2008. Före detta datum var det möjligt att sälja produkter som var märkta enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7).

Övergången till CLP-förordningen innebär att ämnen och blandningar klassificeras delvis enligt andra kriterier jämfört med tidigare. Den mest märkbara förändringen för användaren är troligtvis att farliga kemiska produkter märks med nya varningssymboler, så kallade faropiktogram, som har vit bakgrund med röd ram.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande klassificering och märkning.

Läs mer om märkning av förpackningar.

Faktablad – CLP-förordningen - klassificering, märkning och förpackning Öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Finns märkning enligt CLP-förordningen?
 • Är märkningen på svenska?
 • Uppfyller märkningen de formella kraven? Det vill säga, finns piktogram, signalord, faro- och skyddsangivelse, namn på tillverkare, innehållets nominella vikt eller volym, etc. enligt reglerna?
 • Är märkningen tydlig, lättläst, iögonfallande och avskild från annan text?
Regelhänvisningar

Krav

CLP-förordningen

Svensk märkning

Artikel 17, punkt 2

Formella krav

Artikel 17, punkt 1

Tydlighet

Artikel 31, punkt 3

Korrekt märkning

Artikel 17-30 samt bilaga I och II


Åtgärder

Om produkten är märkt enligt KIFS 2005:7 eller saknar svensk märkning, meddela butiksinnehavaren att produkterna inte får säljas och diskutera hur de tänker lösa detta. Om butiksinne­havaren säger att produkterna kommer plockas bort från hyllorna, notera detta i inspektions­protokollet. Uppmana också företaget att kontakta sin leverantör för rättelse av bristen i tidigare led. Om det finns KIFS-märkta kemiska produkter på hyllorna kan det dock snarare bero på att de ansvariga i butiken har varit dåliga på att rensa i hyllorna än på att leverantören har gjort något fel. Produkten får inte säljas förrän bristen rättats till, exempel­vis genom att nya etiketter klistrats över de felaktiga. Tipsa oss gärna så att vi kan agera mot primärleverantören.

Återförsäljare som erbjuder farliga kemiska produkter i förpackningar där svensk risk- och skyddsinformation saknas (men märkning finns på annat språk), ska betala en miljösanktions­avgift på 5 000 kronor.

Om produkterna på annat sätt inte uppfyller märkningskraven får du göra en bedömning av hur allvarlig bristen är. Om det är mindre brister, exempelvis när det bara saknas uppgift om innehållets nominella vikt eller volym kan det kanske räcka med att du uppmanar butiks­innehavaren att påpeka detta för sin leverantör. Om det däremot saknas exempelvis information om frätande egenskaper för en produkt är det istället viktigt att se till att pro­dukten inte säljs vidare innan bristen är åtgärdad. Ofta kan detta ske på frivillig väg, annars kan krav på rättelse behöva ställas. Tipsa oss Länk till annan webbplats. i de fall du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Om bristerna är allvarliga och butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt med ett förbud för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats.

I 29 kap. miljöbalken finns det straffbestämmelser för bristfällig märkning. Trots att det finns en miljösanktionsavgift för avsaknad av svensk märkning, ska även en åtalsanmälan göras för den överträdelsen. En åtalsanmälan kommer i sådana fall mycket sällan att leda till att en förundersökning inleds på grund av den så kallade åtalsprövningsregeln som riktar sig till åklagaren. Den regeln innebär att åklagaren ofta är förhindrad att väcka åtal, eftersom det finns ett beslut om miljösanktions­avgift. Detta innebär att åtalsanmälan kan förenklas, det vill säga vara mycket kortfattad och hänvisa till beslutet om miljösanktionsavgift.

För att bli dömd för brott med hänvisning till denna typ av brister krävs enligt 29 kap. 6 § miljöbalken att den bristfälliga informationen varit sådan att den kunnat försvåra bedöm­ningen av risken för skada på människors hälsa eller miljön. Det finns alltså ett visst utrymme för tillsynsmyndigheten att avväga om felaktigheten är så pass liten att det inte påverkar bedömningen för skada på människors hälsa eller miljön och därmed inte behöva göra en åtalsanmälan.

Om du är osäker kan du ställa en fråga till oss via vår tjänst Fråga Kemikalieinspektionen.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift

Krav

CLP-förordningen

Sanktioner

MSA-förordningen

Miljöbalken 29 kap.

Svensk märkning

7 kap. 2 § Länk till annan webbplats.

6 § punkt 6b Länk till annan webbplats.

Formella krav

-

6 § punkt 6 Länk till annan webbplats.

Tydlighet

-

-

Korrekt märkning

-

6 § punkt 6 Länk till annan webbplats.

Barnskyddande förslutning

För att minska risken att barn skadas ska vissa kemiska produkter förpackas med
barnskyddande förslutning. Detta krävs för produkter som säljs till allmänheten
och som är klassificerade och märkta med vissa faroangivelser. Förslutningarna kan se olika ut men ska vara testade och upp­fylla vissa kvalitetskrav som beskrivs i två standarder.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande barnskyddande förslutning.

Faktablad – Barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning Öppnas i nytt fönster.

Bild på en kork på en plastflaska med inpräglad instruktion för att öppna. 

Exempel på barnskyddande förslutning som ska vara svår för ett litet barn att öppna.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Finns barnskyddande förslutning på produkter där detta är ett krav?
 • Om barnskyddande förslutning finns, fungerar den tillfredsställande?
Regelhänvisningar

Krav

CLP-förordningen

Barnskydd

Artikel 35.2 samt i bilaga II, avsnitt 3.1 Öppnas i nytt fönster.


Åtgärder

Om produkter som ska ha barnskyddande förslutning saknar det, meddela butiken om att produkterna inte får säljas. Om butiksinnehavaren säger att produkterna kommer plockas bort från hyllorna – notera detta i inspektionsprotokollet. Uppmana företaget att kontakta sin leverantör för rättelse av bristen i ett tidigare led. Det är viktigt att säkerställa att butiken förstår vikten av att produkter utan barnskyddande förslutning inte får säljas. Krav på rättelse kan behöva ställas.

Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt med ett förbud med vite för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa oss gärna om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Kommunicera och besluta därefter om miljösanktionsavgift om inte särskilda omständigheter kan åberopas (som framgår av 30 kap. miljöbalken).

Om produkter har en barnskyddande förslutning som inte fungerar kan det vara så att förslutningen inte uppfyller kraven i standarden. Kontakta oss gärna för rådgivning. Problemet är sannolikt störst med petroleumprodukter, framförallt tändvätskor och naftor, eftersom dessa produkter har egenskaper som kan påverka förslutningarna.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift

Krav

CLP-förordningen

Sanktioner

MSA-förordningen

Miljöbalken 29 kap.

Barnskydd

7 kap. 3 § Länk till annan webbplats.

3 § punkt 11 Länk till annan webbplats.(endast primärleverantör)

Kännbar varningsmärkning

Kännbar (taktil) varningsmärkning är ett krav när kemiska produkter som säljs till allmän­heten klassificeras och märks med vissa faroangivelser. Märkningen finns för att personer med nedsatt syn ska kunna avgöra om en förpackning har ett farligt innehåll. Utformningen, som till exempel storlek, form och placering, beskrivs i en standard.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande kännbar varningsmärkning.

Faktablad – Barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning Öppnas i nytt fönster.

Bild av en vit plastflaska med en upphöjd, kännbar triangel. 

Exempel på kännbar varningsmärkning i form av en upphöjd triangel.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Finns kännbar varningsmärkning på produkter där det är ett krav? Kontrollera att samtliga förpackningar har märkningen. Observera att förpackningarna ofta märks med klistermärken som ibland kan lossna.
Regelhänvisningar
KravCLP-förordningen
Kännbar varningsmärkningArtikel 35.2 samt i bilaga II, avsnitt 3.2 Öppnas i nytt fönster.


Åtgärder

Om produkten saknar kännbar varningsmärkning, meddela butiken att produkt­erna inte får säljas. Om butiksinnehavaren säger att produkterna kommer plockas bort från hyllorna, notera detta i inspektionsprotokollet. Uppmana också företaget att kontakta sin leverantör för rättelse av bristen. Produkten får inte säljas förrän bristen rättats till, exempelvis genom att nya trianglar klistras på. Ni kan behöva ställa krav på rättelse.

Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt med ett förbud för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa oss gärna om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Kommunicera och besluta därefter om miljösanktionsavgift om inte särskilda omständigheter kan åberopas som framgår av 30 kap. miljöbalken. Där står bland annat att avgiften inte ska dömas ut om ”överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka”. Exempel på en sådan omständighet skulle kunna vara om någon enstaka kännbar varningsmärkning trillat eller tagits bort av någon kund.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravCLP-förordningen
SanktionerMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.
Kännbar varningsmärkning7 kap. 4 § Länk till annan webbplats.-

Förvaring och förpackning

Förvaring av farliga kemiska produkter ska ske på sådant sätt att hälso- och miljörisker förebyggs. Hur man löser detta i praktiken är inte klart beskrivet i lagstiftningen utan är till stor del butiksinnehavarens sak att avgöra.

Barn ska skyddas genom att hälsofarliga kemiska produkter förvaras svåråtkomligt (observera att lagstiftningen inte säger oåtkomligt) och skilda från livsmedel. Vad som räknas som svåråtkomligt är inte helt klart, ett exempel på svåråtkomlig förvaring kan vara att produkterna placeras högt uppe på butikshyllorna. Men stora tunga förpackningar högt upp på hyllorna kan i vissa fall utgöra en större hälsorisk, vilket betyder att det alltid behöver göras en avvägning. Produkter som kräver tillstånd ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. Detta går oftast att lösa genom att de förvaras i låsta skåp eller bakom disk.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande förvaring och förpackning.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Förvaras hälso- och miljöfarliga kemiska produkter på ett godtagbart sätt i butiken?
 • Förvaras hälsofarliga kemiska produkter svåråtkomligt för barn?
 • Förvaras hälsofarliga kemiska produkter skilda från livsmedel?
 • Förvaras tillståndspliktiga produkter oåtkomligt för obehöriga?
 • Är förpackningarna för farliga kemiska produkter utformade så att innehållet inte läcker ut och är de konstruerade så att de kan tåla normal påfrestning?
 • Har förpackningarna en form eller en grafisk dekor som kan attrahera eller väcka nyfikenhet hos barn eller vilseleda konsumenter?
 • Har förpackningen en utformning eller en beteckning som används för livsmedel, djurfoder, läkemedel eller kosmetiska och hygieniska produkter?
Regelhänvisningar
KravKIFS 2017:7CLP-förordningen
Godtagbar förvaring2 kap. 4 §-
Svåråtkomligt för barn2 kap. 5 §-
Avskilda från livsmedel2 kap. 5 §-
Tillståndspliktiga produkter oåtkomliga för obehöriga2 kap. 6 §-
Utformning av förpackningar-Artikel 35.1
Vilseledande förpackningar-Artikel 35.2


Åtgärder

Endast i sällsynta fall med allvarliga brister vad gäller förvaringen kan det behöva ställas krav för rättelse av bristen. I normalfallet behövs sällan åtgärder med krav på rättelse. Det räcker oftast att ha en dialog med butiksinnehavaren och informera om reglerna och deras innebörd.

Om någon förpackning inte uppfyller kraven på utformning genom att exempelvis läcka eller vara utformad som en läsk- eller schampoflaska ska butiksinnehavaren meddelas att pro­dukterna inte får säljas. Fråga hur de tänker lösa problemet. Om butiksinnehavaren meddelar att de kommer plocka bort produkterna från hyllorna, noteras förslagsvis detta i inspektions­protokollet. Krav på rättelse kan också behöva ställas.

Om bristen hos förpackningen är allvarlig och butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt att besluta om förbud för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa oss gärna om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Allvarliga brister vad gäller förpackningen ska åtalsanmälas.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravKIFS 2017:7CLP-förordningen
SanktionerMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.MSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.
Godtagbar förvaring----
Svåråtkomligt för barn----
Avskilda från livsmedel----
Tillståndspliktiga produkter oåtkomliga för obehöriga----
Utformning av förpackning­ar---3 § punkt 10 Länk till annan webbplats.
Vilseledande förpackningar---3 § punkt 10 Länk till annan webbplats.

Grilltändvätskor och lampoljor

I Reach-förordningens bilaga XVII finns särskilda krav (begränsningar) gällande exempelvis tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga kemiska produkter. Det finns även begränsningar som ställer särskilda förpackningskrav.

I post 3 i bilagan finns krav gällande grilltändvätskor och lampoljor avsedda för försäljning till allmänheten och som är märkta med faroangivelsen H304 . Enligt dessa krav ska den här typen av produkter märkas med särskilda märkningsfraser samt förpackas i flaskor som rymmer högst 1 liter och som är svarta och ogenomskinliga. Tändvätskorna ska märkas med frasen ”Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador” och lampoljorna ska märkas med fraserna ”Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn” samt ”Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador”.

Produktens funktion och innehåll liksom marknadsföringen är av stor vikt för om dessa krav gäller. Syftet med kraven är att minimera risken att små barn får i sig den här typen av produkter. Kraven omfattar lampoljor och grilltändvätskor men även liknande produkter med andra benämningar, till exempel lysfotogen, om de marknadsförs för att användas som en lampolja eller grilltändvätska.

Detta innebär att om lysfotogen marknadsförs för att användas som en lampolja omfattas produkten av kraven. Om lysfotogen däremot säljs som bränsle för kaminer, omfattas produkten inte av kraven.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande grilltändvätskor och lampoljor.

Faktablad – Begränsningar i Reach - EU-regler för vissa kemikalier (PDF 150 kB) , 150.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Säljs produkten i svarta och ogenomskinliga flaskor som rymmer högst 1 liter?
 • Har förpackningen de speciella märkningsfraserna ”Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador” eller ”Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn” och ”Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador”?
Regelhänvisningar
KravReach-förordningen
Extra märkningsfras och särskilda förpackningskravPost 3 i bilaga XVII


Åtgärder

Om grilltändvätskor och lampoljor inte är förpackade i svarta och ogenomskinliga flaskor som rymmer högst 1 liter eller saknar de speciella märkningsfraserna, meddela butiksinne­havaren att dessa inte får säljas. Fråga hur butiksinnehavaren avser att lösa detta. Om butiks­innehavaren meddelar att produkterna kommer plockas bort från hyllorna, noteras förslagsvis detta i inspektionsprotokollet. Uppmana butiksinnehavaren att kontakta leverantören för att få bristerna åtgärdade. Krav på rättelse kan behöva ställas.

Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt att besluta om förbud för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa oss gärna om du upplever att leverantören inte vill samarbeta. Butiken ska även åtalsanmälas för överträdelsen.

Om du är osäker kan du ställa en fråga till oss via vår tjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats..

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.
Extra märkningsfras och särskilda förpackningskrav-3 § punkt 9 Länk till annan webbplats.

Färger och lacker

För vissa färger, lacker och produkter för fordonsreparationslackering som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar) finns särskilda märkningskrav. Märkningen på produktens förpackning ska innehålla uppgift om vilken underkategori produkten tillhör, gränsvärdet för denna samt hur mycket VOC som ingår i produkten. Man behöver dock inte ange den exakta mängden VOC, utan det räcker att ange att halten är under gränsvärdet.

Notera att det är Naturvårdsverket som är ansvarig vägledningsmyndighet för de VOC-bestämmelser som gäller användning och hantering i verksamheter.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande färger och lacker.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Finns VOC-märkning på förpackningarna?
Regelhänvisningar
KravKIFS 2017:7
VOC-märkning6 kap. samt bilaga 2


Åtgärder

Om produkter innehåller VOC och saknar den särskilda VOC-märkningen, tipsa oss.

Anmälan till produktregistret

Produktregistret är ett nationellt register som förs av Kemikalieinspektionen. Registret innehåller uppgifter om över 200 000 kemiska produkter och biotekniska organismer. Upp­gifterna lämnas till registret av cirka 2 200 anmälningspliktiga företag och ger en bild över hur kemiska ämnen och produkter används i Sverige.

De flesta butiker köper produkter av andra svenska leverantörer, men vissa för in eller importerar direkt från utlandet och säljer i sin egen butik. Har de egna varumärken räknas de som tillverkare. Alla dessa företagare har skyldighet att anmäla sin verksamhet och de produkter som de till­verkar eller importerar i mer än 100 kg/år till produktregistret.

Läs mer om företagarnas skyldigheter i produktregistret Länk till annan webbplats..

Faktablad – Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret (136 kB) , 136.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

Kontrollera att butiken är verksamhetsanmäld till vårt produktregister och att de anmäler sina produkter i de fall:

 • butiken själv för in till Sverige de kemiska produkter som säljs i butiken
 • butiken säljer produkter under eget varumärke.

Om ett företag är verksamhetsanmält framgår det av databasen företagsregistret Länk till annan webbplats.. Där framgår även om ett företag anmält produkter. För att få veta vilka produkter företaget anmält behöver du kontakta vår personal som arbetar med produktregistret.

Regelhänvisningar
KravMiljöbalken, förordning 2008:245 och KIFS 2017:7
Tillverkning eller införsel till Sverige14 kap. 12-14 §§ miljöbalken Länk till annan webbplats.3-6 §§ förordningen Länk till annan webbplats.3 kap. KIFS
Försäljning under eget varumärke6 § förordningen Länk till annan webbplats.


Åtgärder

Om en butik inte är verksamhetsanmäld eller inte har gjort produktanmälan ska du tipsa oss eftersom det är vi som har till­syn över primärleverantörer.

Kommunerna har däremot tillsyn över reglerna gällande produktregistret hos egenanvändare som inte släpper ut produkter på marknaden.

Tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel är kemiska produkter som ska ha ytterligare märkning utöver den märkning som krävs enligt CLP-förordningen. I den märkningen ska det bland annat framgå innehåll av vissa ämnen, doseringsanvisning (maskintvättmedel) samt företagets hemsideadress där information om produktens kompletta innehåll framgår. Reglerna för detta finns i tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (EG) nr 648/2004. Även denna märkning ska vara på svenska. Det är medlets användningsområde, inte dess kemiska innehåll, som styr vad som är ett rengöringsmedel. Det kan vara exempelvis spolarvätska eller sköljmedel för textiltvätt.

För flytande tvättmedel i upplösbara engångskapslar för konsumentbruk finns särskilda krav på märkning och förpackning. Reglerna innebär bland annat att ytterförpackningen ska vara ogenomskinlig och försedd med en förslutning som försvårar för små barn att öppna den. Ytterförpackningen ska också vara märkt med frasen ”Förvaras oåtkomligt för barn”.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande tvätt- och rengöringsmedel Länk till annan webbplats..

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Finns det en innehållsförteckning på förpackningen? Jämför med bilaga VII A i förordningen.
 • Finns det någon doseringsanvisning och antal tvättar (endast textiltvättmedel)?
 • Finns kontaktuppgifter till företaget samt en hemsideadress?
 • Är ytterförpackningen ogenomskinlig, går den att återsluta och finns rätt märkningsfras (endast tvättmedelskapslar)?
Regelhänvisningar
KravFörordning (EG) 648/2004CLP-förordningen
InnehållsförteckningArtikel 11, bilaga VII A Länk till annan webbplats.-
DoseringsanvisningArtikel 11, bilaga VII B Länk till annan webbplats.-
KontaktuppgifterArtikel 11, bilaga VII A Länk till annan webbplats.-
Tvättmedelskapslar-Artikel 35 samt punkt 3.3, bilaga II


Åtgärder

Meddela butiksinnehavaren att produkter som är felaktigt märkta inte uppfyller kraven i Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen. Uppmana butiksinnehavaren att kontakta leveran­tören för att få bristerna åtgärdade. Rättelse kan ske genom att en ny etikett klistras på den ursprungliga.

Tipsa oss gärna om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Om du är osäker kan du ställa en fråga till oss via vår tjänst Fråga Kemikalieinspektionen.

Fosfat i tvätt- och rengöringsmedel

Fosfor som är ett av de viktigaste näringsämnena för växter finns normalt i mycket låga koncentrationer i sjöar och kustvatten. Därför kan ett tillskott av fosfor i form av fosfat ge upphov till övergödning och plötsliga, kraftiga algblomningar.

Fosfat i textiltvättmedel

Textiltvättmedel för konsumentbruk får enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (EG) nr 648/2004 endast säljas om fosforhalten understiger 0,5 gram per tvätt. Normalt sett innehåller de flesta tvättmedel antingen under eller långt över gränsvärdet.

Fosfat i maskindiskmedel

Maskindiskmedel för konsumentbruk får endast säljas om fosforhalten understiger 0,3 gram per disk.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Innehåller textiltvättmedlet under 0,5 gram fosfor per tvätt?
 • Innehåller maskindiskmedlet under 0,3 gram fosfor per disk?
Regelhänvisningar
KravFörordning (EG) 648/2004
Innehåll i textiltvättmedelBilaga VIa punkt 1 Länk till annan webbplats.
Innehåll i maskindiskmedelBilaga VIa punkt 2 Länk till annan webbplats.


Åtgärder

Om mängden fosfor överstiger högsta tillåtna halt, meddela butiksinnehavaren att produkten inte får säljas. Uppmana också butiks­innehavaren att kontakta sin leverantör. Om butiksinnehavaren säger att de kommer plocka bort produkterna från hyllorna, notera detta i inspektions­protokollet. Krav på rättelse av bristen kan också behöva ställas.

Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt att besluta om förbud för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa oss gärna Länk till annan webbplats. om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Överträdelsen ska åtalsanmälas.

Om du är osäker kan du ställa en fråga till oss via vår tjänst Fråga Kemikalieinspektionen.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.
Innehåll i textiltvättmedel-3 § punkt 3 Länk till annan webbplats.
Innehåll i maskindiskmedel-3 § punkt 3 Länk till annan webbplats.

Har du en fråga om tillsyn av kemiska produkter?

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 8 september 2021