Ny förordning för kontroll av växtskyddsmedel

EU har antagit en ny kontrollförordning inom den jordbruksbaserade livsmedelskedjan som ska tillämpas från den 14 december 2019. Den nya förordningen ersätter reglerna om kontroll i flera förordningar och direktiv, bland annat växtskyddsmedelsförordningen.

Den nya kontrollförordningen syftar till att säkerställa att livsmedels- och foderlagstiftningen samt bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel följs. Kontroll av utrustning för spridning av växtskyddsmedel är dock undantaget.

Här hittar du den nya Kontrollförordningen (EU) 2017/625länk till annan webbplats

Vem berörs?

Bestämmelserna riktar sig främst till dig som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. Det är centrala myndigheter, länsstyrelsen, kommuner, kontrollorgan eller andra som får uppgifter delegerade till sig. Det finns även bestämmelser som riktar sig till laboratorier och referenscenter. Gränskontroll är en annan viktig del i kontrollverksamheten.

Alla företag och andra aktörer som ska följa reglerna som kontrollförordningen omfattar har också skyldigheter. Det handlar exempelvis om att lämna uppgifter och tillträde till kontrollmyndigheterna.

Innehåll

De bestämmelser i direktiv och förordningar som tidigare reglerade kontrollen inom kontrollförordningens tillämpningsområde upphör och regleras istället i den nya förordningen. Många av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen är mer detaljerade för att få en mer harmoniserad kontroll i alla EU:s medlemsstater. Det kommer att leda till en ökad effektivitet och mindre behov av, och utrymme för, nationella tolkningar.

Svensk lagstiftning ska anpassas

Miljöbalken och dess följdlagstiftning behöver anpassas till det nya regelverket. Regeringen arbetar med det, men arbetet har blivit försenat och kommer troligtvis inte att bli klart förrän hösten 2020. Det innebär att tillsynen inom växtskyddsmedelsområdet får fortgå enligt miljöbalkens nuvarande regler till dess att vår nationella lagstiftning ändrats för att komplettera kontrollförordningen.

Läs mer

För att få mer information om hur kontrollen av växtskyddsmedel under den nya kontrollförordningen ska gå till kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer om den nationella kontrollplanen på Livsmedelsverkets webbplats. länk till annan webbplats

Läs mer om de nya reglerna på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 31 augusti 2020