Tillsyn av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Växtskyddsmedel används inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. I tillsynen av växtskyddsmedel har du som inspektör ett viktigt ansvar att se till att företagen följer aktuella regler, att produkterna är korrekt märkta och förpackade samt att de är godkända eller tillåtna av Kemikalieinspektionen. Du ska också redovisa dina tillsynsinsatser till oss.

Kemikalieinspektionen ansvarar för att förhandsgranska och godkänna växtskyddsmedel. Produkternas egenskaper värderas då utifrån hur farliga de är för människor, djur och miljön när de används. När ett växtskyddsmedel godkänns bedöms dess hälso- och miljöfarliga egenskaper med hänsyn till användningsområdet. Produkterna delas då in i behörighetsklasser, klass1-3, med tanke på de risker som kan uppstå när de hanteras.

Hur regleras växtskyddsmedel?

Växtskyddsmedel regleras främst genom Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, senast konsoliderad 2013-07-01länk till annan webbplats. Förordningen är bindande i sin helhet och direkt tillämplig i alla medlemsländer.

När du söker i den konsoliderade versionen av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel bör du alltid kontrollera mot grundförordningen. Den konsoliderade versionen innehåller ändringar och uppdateringar och ska därför ses som ett hjälpmedel till grundförordningen.

De nationella reglerna finns i:

 • förordningen om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter och spindeldjur (2006:1010)länk till annan webbplats
 • förordningen om bekämpningsmedel (2014:425)länk till annan webbplats
 • Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Reglerna för kontroll av växtskyddsmedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625länk till annan webbplats som trädde i kraft den 14 december 2019.

Läs mer om kontrollförordningen

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

Som inspektör ska du ta ställning till ett flertal frågor under inspektionstillfället.

Är produkten ett växtskyddsmedel?

Kontrollera genom att jämföra med definitionen av ett växtskyddsmedel i artikel 2 i EU:s växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats:

Växtskyddsmedel är produkter, i den form som de tillhandahålls av användaren, som består av eller innehåller verksamma ämnen, skyddsämnen eller synergister och är avsedda för någon av följande användningar:

 • Att skydda växter eller växtprodukter mot alla skadegörare och förhindra angrepp av sådana, såvida inte huvudsyftet med dessa produkter har att göra med hygien snarare än skydd av växter eller växtprodukter.
 • Att påverka växternas livsprocesser, till exempel ämnen som påverkar deras växande på ett annat sätt än som näringsämne.
 • Att bevara växtprodukters hållbarhet om dessa ämnen och produkter inte omfattas av särskilda bestämmelser om konserveringsmedel.
 • Att förstöra oönskade växter eller växtdelar, dock inte alger. Detta gäller inte om produkterna används i jord eller i vatten för att skydda växter.
 • Att hålla tillbaka eller förhindra oönskad tillväxt av växter, dock inte alger. Detta gäller inte produkter som används i jord eller i vatten för att skydda växter.

När du söker i den konsoliderade versionen av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel bör du alltid kontrollera mot grundförordningen. Den konsoliderade versionen innehåller ändringar och uppdateringar och ska därför ses som ett hjälpmedel till grundförordningen.

Är växtskyddsmedlet godkänt?

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats listar alla godkända och tidigare godkända växtskyddsmedel. Sök efter produktens namn eller fyrsiffriga registreringsnummer i registret. Kemikalieinspektionens tolkning är att växtskyddsmedel som verkar genom fysiska barriärer inte omfattas av växtskyddsmedelsförordningen och därför inte kräver något godkännande.

Får växtskyddsmedlet säljas under ett annat namn?

Vissa godkända växtskyddsmedel kan ha flera namn. Uppgifter om vilka dessa kan vara hittar du i bekämpningsmedelsregistretlänk till annan webbplats.

Finns ett parallellhandelstillstånd?

I EU:s växtskyddsmedelsförordning finns regler om parallellhandelstillstånd. Med ett parallellhandelstillstånd är det tillåtet att föra in ett växtskyddsmedel från en annan medlemsstat, släppa ut medlet på den svenska marknaden och använda växtskyddsmedlet. För att ett tillstånd ska bli beviljat krävs att växtskyddsmedlet är godkänt i en annan medlemsstat och är identiskt med ett växtskyddsmedel som är godkänt i Sverige. Uppgifter om parallellhandelstillstånd finns också i bekämpningsmedelsregistretlänk till annan webbplats.

Finns det ett beslut om salu- och användarförbud?

När ett godkännande upphör får växtskyddsmedlet inte längre säljas. Kemikalieinspektionen kan besluta om en utförsäljningsperiod då medlet får saluhållas, alltså släppas ut på marknaden, eller överlåtas av andra än innehavaren av produktgodkännandet. Vi kan också besluta om en slutanvändningsperiod under vilken medlet fortfarande får användas.

Kontrollera mot bekämpningsmedelsregistret om produkten inte får säljas eller användas. Tidsfristerna om utförsäljning och slutanvändning framgår av 2 kap. 8 § samt bilaga 3 till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Har Kemikalieinspektionen beslutat om dispens för växtskyddsmedlet?

Kemikalieinspektionen kan under vissa fall besluta om dispens från kravet på produktgodkännande för att få släppa ut ett växtskyddsmedel på marknaden. Vissa beslut om dispenser finns i vårt bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats.

Kontakta vår registrator för att få uppgifter om övriga dispensbeslut gällande växtskyddsmedel.

Regelhänvisningar för växtskyddsmedel

Typ av brist

Lagrum

Definition av växtskyddsmedel

Artikel 2 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

Krav på godkännande

Artikel 28 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

Annat/ytterligare namn

7 § förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter och spindeldjurlänk till annan webbplats

Parallellhandelstillstånd

Artikel 52 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

Salu- och användningsförbud

Artikel 46 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

2 kap. 8 §, bilaga 3, KIFS 2008:3

Dispens

Artikel 53 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

När du söker i den konsoliderade versionen av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel bör du alltid kontrollera mot grundförordningen. Den konsoliderade versionen innehåller ändringar och uppdateringar och ska därför ses som ett hjälpmedel till grundförordningen.

Om du är osäker på om en produkt verkligen är ett växtskyddsmedel, kontakta oss gärna för rådgivning.

Märkning och förpackning för växtskyddsmedel

För märkning och förpackning av kemiska växtskyddsmedel gäller samma regler som för övriga kemiska produkter, se tillsyn av kemiska produkter. Därutöver finns märknings- och förpackningsregler som är speciella för just växtskyddsmedel, både kemiska och biologiska, se märkning av växtskyddsmedel.

I samband med att ett växtskyddsmedel godkänns fastställs villkor för hur produkten får användas, så kallade användningsvillkor. Det kan exempelvis vara krav på maximal dos eller sista dag som behandling av skadeangrepp får utföras. Användningsvillkor ska framgå av produktens etikett eller i medföljande informationsblad. Andra märkningsuppgifter är bland annat registreringsnummer, användningsområde, och behörighetsklass. Märkningen ska vara på svenska.

Det användningsområde som följer av godkännandet finns i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats.

Växtskyddsmedel som kan förväxlas med mat, dryck eller foder, ska förpackas på ett sådant sätt att sannolikheten för förväxling blir så liten som möjligt. Konsumenttillgängliga växtskyddsmedel som kan förväxlas med mat, dryck eller foder ska innehålla medel som avskräcker från att smaka på produkterna.

Även behandlat utsäde ska vara märkt enligt speciella regler. På etiketten och i de handlingar som följer med det behandlade utsädet, ska information finnas, bland annat om vilken produkt utsädet är behandlat med och namnet på det eller de verksamma ämnen som ingår i den produkten. Bestämmelserna finns i artikel 49 i Förordning (EG) nr 1107/2009.

Regelhänvisningar - märkning och förpackning för växtskyddsmedel

Typ av brist

Lagrum

Märkning

Artikel 65 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

Förordning (EU) nr 547/2011länk till annan webbplats

2 kap. 3 § och 3 kap. 5 § KIFS 2008:3

2 kap. 10 § SFS 2014:245länk till annan webbplats

Övergångsbestämmelser för märkning

Artikel 80.6 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

Förväxlingsrisk med mat, dryck eller foder

Artikel 64 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

Märkning av behandlat utsäde

Artikel 53 förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats

När du söker i den konsoliderade versionen av förordning (EG) 1107/2009 om växtskyddsmedel bör du alltid kontrollera mot grundförordningen. Den konsoliderade versionen innehåller ändringar och uppdateringar och ska därför ses som ett hjälpmedel till grundförordningen.

Andra regler för växtskyddsmedel

Kemiska växtskyddsmedel omfattas av samma regler gällande exempelvis anmälan till produktregistret, som för andra kemiska produkter.

Biologiska bekämpningsmedel ska anmälas till produktregistret men omfattas inte av regler som är specifika för kemiska produkter.

Det är inte tillåtet att göra reklam för växtskyddsmedel som inte är godkända, se artikel 66 i förordning (EG) nr 1107/2009länk till annan webbplats.

Registreringsinnehavare, distributör, importör och exportör ska i minst fem år föra register över de växtskyddsmedel som de tillverkar, importerar, exporterar, lagrar samt släpper ut på marknaden, se artikel 67 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Från och med 2015-11-26 träder nya regler gällande försäljning av växtskyddsmedel i kraft. För att få sälja växtskyddsmedel krävs att det finns någon hos försäljningsstället som har ett giltigt så kallat utbildningsbevis och att denne är tillgänglig vid försäljningstillfället för att kunna svara på eventuella frågor om produkten. Personen behöver inte finnas närvarande fysiskt utan det räcker om denne är tillgänglig exempelvis via telefon. Här finns mer information om kraven på utbildningsbevis vid försäljning.

Det är endast tillåtet att överlåta växtskyddsmedel i behörighetsklass 1 och 2 till personer som har ett användningstillstånd eller till en person som ska sälja det vidare och det finns en person med giltigt utbildningsbevis i verksamheten. Läs mer om reglerna i 2 kap, 26, 28 §§ SFS 2014:425länk till annan webbplats.

Åtgärder vid inspektion

 • Tala om för butiksinnehavaren att det enbart är godkända produkter eller produkter som har dispens från kravet om godkännande eller giltigt parallellhandelstillstånd som får säljas.
 • Om butiksinnehavaren inte uppfyller dessa krav, fråga hur de att avser att lösa detta. Om de säger att de kommer att plocka bort produkterna från hyllorna, notera detta i inspektionsprotokollet.


Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra, kan det vara lämpligt att besluta om vitesföreläggande vid fortsatt överträdelse av reglerna. Detta för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän de är godkända av Kemikalieinspektionen eller att andra brister, exempelvis gällande märkningen, är åtgärdade. Tipsa oss gärna om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Lagrum för straff och miljösanktionsavgift för växtskyddsmedel

Du ska alltid göra en åtalsanmälan vid misstanke om brott enligt 26 kap. 2 § miljöbalken. Om företaget överträder bestämmelserna om växtskyddsmedel kan det medföra straffansvar enligt 29 kap. miljöbalken.

Lagrum - Växtskyddsmedel

Typ av brist

Lagrum

Godkännande saknas

29 kap. 4 § p. 1l miljöbalkenlänk till annan webbplats

Parallellhandelstillstånd saknas

29 kap. 9 § p. 12 miljöbalkenlänk till annan webbplats

Produkten säljs, trots att godkännande har upphört

8 kap. 15 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifterlänk till annan webbplats

29 kap. 4 § p. 1l miljöbalkenlänk till annan webbplats

Särskild märkning saknas

29 kap. 6 § p. 7b miljöbalkenlänk till annan webbplats

Reklam för växtskyddsmedel

29 kap. 6 § p. 7c miljöbalkenlänk till annan webbplats

Brister i utformning av förpackning

29 kap. 3 § p. 10 miljöbalkenlänk till annan webbplats

Innehåll *

29 kap. 3 § p. 16 miljöbalkenlänk till annan webbplats

* Vid utsläppande på marknaden av ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne som allmänheten får tillgång till, utan att den som släpper ut växtskyddsmedlet ser till att medlet eller ämnet innehåller medel som avskräcker eller förhindrar från konsumtion enligt vad som krävs i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Redovisa tillsynsinsatserna

Enligt artikel 68 i växtskyddsmedelsförordningen ska varje medlemsland i EU årligen rapportera till europeiska kommissionen om de tillsynsinsatser som har bedrivits i respektive land gällande växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen ska som behörig myndighet rapportera från Sverige.

För att uppgifterna ska bli riktiga behöver vi därför veta vilken tillsyn kommunerna bedriver inom området. Frågor du som inspektör behöver svara på när det gäller tillsynen av växtskyddsmedel i detaljhandeln är exempelvis:

 • Hur många inspektioner har utförts totalt inom detaljhandeln med fokus på växtskyddsmedel?
 • Hur många inspektioner har utförts där man kontrollerat godkännande, märkning, överlåtelsetillstånd för särskilt farliga kemiska produkter, förpackning och förvaring av växtskyddsmedel?
 • Vilka åtgärder har vidtagits vid brister? Exempel på åtgärder kan vara miljösanktionsavgifter, förbud och åtalsanmälan.

Har du en fråga om tillsyn av växtskyddsmedel?

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 23 september 2020