En traktor som kör på en åker med en så kallad bomspruta som sprider en vätska.

En traktor med bomspruta.

Tillsyn av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska generellt sett vara godkända av Kemikalieinspektionen. Det företag som ansöker om godkännande av ett bekämpningsmedel måste visa att produkten vid användning inte medför oacceptabla risker för människans hälsa eller för miljön. Som inspektör ska du kontrollera att företagen uppfyller de regler som finns kring bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skador eller olägenheter för människors hälsa eller skador på egendom. Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

I tillsynen av bekämpningsmedel granskar vi bland annat att:

  • produkterna är godkända, i de fall det krävs, av Kemikalieinspektionen
  • mängden verksamt ämne överensstämmer med godkännandet
  • produkterna uppfyller kraven om produktinformation
  • ytterligare märkningskrav i växtskydds- respektive biocidförordningarna är uppfyllda, till exempel när det gäller användningsvillkor och behörighetsklasser.


Ett godkänt bekämpningsmedel får ett fyrsiffrigt registreringsnummer och listas i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregisterlänk till annan webbplats.

Bekämpningsmedel bedöms och godkänns i respektive medlemsland, men inom EU pågår ett gemensamt arbete med att bedöma de verksamma ämnena i produkterna. De verksamma ämnen som anses vara acceptabla blir godkända inom hela EU och får användas i bekämp­ningsmedel. Bedömningen görs inom så kallade arbetsprogram för verksamma ämnen i biocidprodukter respektive växtskyddsmedel.

Tillsyn av biocidprodukter

Läs mer om vad du som inspektör kan kontrollera vid en inspektion samt vilka lagar som är tillämpliga för biocidprodukter.länk till annan webbplats

Tillsyn av växtskyddsmedel

Läs mer om vad du som inspektör kan kontrollera vid en inspektion samt vilka lagar som är tillämpliga för växtskyddsmedel.länk till annan webbplats

Har du en fråga om tillsyn av bekämpningsmedel?

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 31 augusti 2020