Tillsynsprojekt 2017

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in den operativa tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2017 genomförde vi följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Samverkansprojekt – CLP-märkning i handeln

Ett nationellt samverkansprojekt tillsammans med landets kommuner. Alla kemiska produkter som finns i handeln ska från och med den 1 juni 2017 vara klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte längre säljas. Den operativa tillsynen i projektet kommer att genomföras under hösten 2017.

All information ni behöver för att delta i samverkansprojektet hittar ni på vårt vägledningsnätverk för inspektörer.

Regionala inspektionsomgångar

Ett geografiskt urval av företag där alla företag inom regionen granskas. Inspektionerna sker utifrån ett brett perspektiv inom vårt tillsynsområde, utan fokus på någon specifik lagstiftning eller produktgrupp. Under 2017 kommer vi bland annat att kontrollera företag i Skåne län.

Ögonfranslim – del två

Många tips har kommit in till oss som visar på hälsoproblem med ögonfranslimmer, både hos de som arbetar med produkterna och hos kunderna. Detta är en starkt växande bransch. Under 2016 genomfördes del ett i projektet, som visade på kunskapsbrister hos företagen.

Produkter i bygghandeln och Internethandel

Ett nordiskt samarbetsprojekt om produkter i bygghandeln och ett EU-gemensamt projekt om Internethandel. Tillsyn av företag som säljer byggprodukter på Internet samt även andra företag som säljer kemiska produkter på Internet.

Fluorerade växthusgaser

Ett projekt med anledning av nya regler för fluorerade växthusgaser. Spridning av vägledning och information samt kontroll av begränsningar.

Pennor

En del pennor räknas som kemiska produkter och kan därmed också behöva faromärkas som kemiska produkter. Vi genomför därför en förstudie avseende hur vi ska bedriva tillsyn av pennor. Analyser kan komma att ingå.

Exponeringsscenarier

Ett EU-gemensamt projekt där vi kontrollerar exponeringsscenarier tillsammans med länsstyrelserna och Arbetsmiljöverket.

Reach-tillstånd

Kontroll av företag som angivit i vårt Produktregister att de tillverkar eller importerar ämnen som är tillståndspliktiga enligt Reach.

Övrig händelsestyrd tillsyn

Inkomna tips om produkter eller företag som inte uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen. Dessa tips granskas och en del väljs ut för inspektion och kontroll.

Bekämpningsmedel

Växtskyddsmedel, uppföljning

Under 2016 prövades ett nytt arbetssätt i projektet ”Växtskyddsmedel 2016”. I stället för att kräva rättning av vissa mindre brister avslutades ärenden mot företagen med endast ett påpekande. Dessa företag kommer nu att följas upp för att undersöka om de påpekade bristerna åtgärdats.

Biocidprojekt, desinfektionsmedel

Inspektioner på plats och via brev av företag som har registrerat desinfektionsmedel i produktregistret. Fokus är på granskning av produktinformation (säkerhetsdatablad, märkning och sammansättningsuppgifter med mer). Urvalet inriktas på företag som aldrig tidigare har inspekterats samt på produkter där det verksamma ämnet har godkänts, vilket medför att även produkten kräver godkännande. Projektet är en uppföljning av desinfektionsmedelsprojektet 2013.

Övrig händelsestyrd tillsyn

Inkomna tips om produkter eller företag som inte uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen. Dessa tips granskas och en del väljs ut för inspektion och kontroll.

Varor

Intimhygienprodukter (tamponger, bindor, trosskydd, menskoppar)

Litteraturstudie, kartläggning av marknad, analyser samt riskbedömning av eventuella farliga ämnen i de analyserade varorna. Analyser av varuprover med avseende på exempelvis glyfosat (inklusive nedbrytningsprodukter), tennorganiska föreningar, ftalater och SCCP.

Uppföljning

Vi följer upp företag som vid tidigare projekt visat sig ha brister i kemikaliekontrollen. Analyser av leksaker, elektriska produkter samt varor av mjuk plast eller gummi som kan misstänkas innehålla begränsade ämnen. Besöksinspektioner. Kontroll av dokumentation och märkning för leksaker och elektriska produkter. När det gäller leksaker som också är kemiska produkter, till exempel fingerfärg och lim, samverkar vi med enheten för tillsyn av kemiska produkter.

Biocidbehandlade varor

Fokus på varor såsom skosulor, träningskläder och eventuellt andra behandlade varor. Vi kontrollerar märkning samt i vissa fall att den aktiva substansen är godkänd för produkttypen. I vissa fall analyser av aktiv substans. Kartläggning av marknaden.

"Små varor" – Varor som barn kan stoppa i munnen

Analys av olika varor av metall eller plast som barn kan stoppa i munnen, med avseende på bland annat bly, PAH, SCCP och ftalater. Exempel på varor; djurtillbehör, handtag, handskar, klockarmband, inredningsdetaljer av metall, reflexer, dragkedjekläppar, vaxdukar, nyckelringar, mobilskal, nappar, napphållare etcetera.

Händelsestyrd tillsyn

Inkomna tips i form av brev, e-post och telefonsamtal gällande "bristfälliga" varor (som misstänks bryta mot krav i lagstiftningen, luktar starkt av kemikalier etcetera). Dessa tips granskas och vissa väljs ut för inspektion och kontroll.

Senast uppdaterad 4 september 2020