Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt 2021

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2021 har vi hittills beslutat att genomföra följande tillsynsprojekt.

Projekt som omfattar flera områden

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Händelsestyrd tillsyn innebär att vi utför tillsyn efter tips till Kemikalieinspektionen från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Tipsen granskas och vid behov utför vi en inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av en hel bransch.

Kemiska produkter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Regionala inspektionsomgångar innebär att vi utför tillsyn av primärleverantörer inom en viss geografisk region. I tillsynen utgår vi från det enskilda företagets verksamhet och granskar de regelområden som är relevanta för just deras produktgrupper. Vi gör en bedömning av samtliga företag och vissa prioriteras för tillsyn. Tillsynen är återkommande och systematisk.

Detta tillsynsprojekt kommer att genomföras under andra halvåret 2021.

Hobbyprodukter

Vi kommer att utföra tillsyn av företag som säljer hobbyprodukter. Syftet är att öka kunskapen och regelefterlevnaden hos företagen. Vi kommer att fokusera på företag som säljer produkter på webben, och göra urvalet både från vårt produktregister och från sökningar på nätet. Tillsynen kommer att fokusera på klassificering, tillstånd, märkning, förpackning och faroinformation på webben.

Nya företag – Tullverket

Vi kommer att göra tillsyn av nya företag, detta i samverkan med Tullverket. Syftet är att öka regelefterlevnaden hos nya företag som sätter ut kemiska produkter på marknaden samt att utveckla arbetssätt och rutiner för att identifiera nya företag och nya produkter som tas in till Sverige.

Tillstånd enligt Reach

Ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om kontroll av tillståndspliktiga ämnen enligt Reach. Vi kommer att kontrollera att särskilt farliga kemiska ämnen som kräver tillstånd enligt bilaga XIV i Reach inte släpps ut på marknaden i strid mot reglerna. Projektet genomförs i samverkan med Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket samt berörda länsstyrelser och kommuner som har tillsyn över de verksamheter som använder sig av de tillståndspliktiga ämnena.

Tillsyn av återvunna ämnen

Ett EU-gemensamt projekt om tillsyn av återvunna ämnen. Avfall som genom återvinning har upphört att vara avfall ses enligt kemikalielagstiftningen som tillverkning. Som tillverkare har återvinnaren bland annat ansvar för att reglerna om registrering i Reach-förordningen följs. Vi kommer bland annat att kontrollera att dessa ämnen är registrerade enligt kraven i Reach-förordningen, alternativt att de omfattas av det undantag som finns i Reach-förordningens artikel 2(7)d för återvunna ämnen. Den operativa fasen av detta tillsynsprojekt sker under hösten 2021. De kommuner och länsstyrelser som har tillsyn på de aktuella företagen kommer att bli kontaktade av oss. Projektet genomförs i samverkan med Naturvårdsverket.

Bekämpningsmedel

Här kommer vi inom kort att fylla på med våra projekt gällande tillsyn av bekämpningsmedel.

Varor

Här kommer vi inom kort att fylla på med våra projekt gällande tillsyn av varor.

Senast uppdaterad 10 februari 2021