Tillsynsprojekt 2018

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in den operativa tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2018 genomförde vi följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Geografiskt urval av företag. Inspektionerna sker utifrån ett brett perspektiv inom vårt tillsynsansvar, utan fokus på specifik lagstiftnings- eller produktgrupp. Under 2018 granskade vi företag i Stockholms län och i Södermanlands län.

PIC-förordningen

Ett EU-gemensamt pilotprojekt om PIC-förordningen som ställer krav på anmälan vid export av vissa farliga ämnen till länder utanför EU. PIC står för Prior Informed Consent.

Uppföljning av CLP samverkansprojektet om tillsyn av CLP-märkning i handeln

Uppföljning hos primärleverantörer av brister som har uppmärksammats i butiker som säljer kemiska produkter under 2017 års samverkansprojekt om tillsyn av CLP-märkning i handeln.

Reach tillstånd

Kontroll av företag som tillverkar eller importerar ämnen som är tillståndspliktiga enligt Reach.

Gödningsmedel

Tillsyn av gödningsmedel som innehåller kadmium.

Fluorerade växthusgaser

Spridning av vägledning och information. Kontroll av begränsningar.

Tillsyn av produkter med innehåll av VOC

Tillsyn av flyktiga, organiska ämnen i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering. Projektet kommer att ge underlag för kommande tillsynsvägledning inom området. Projektet handlar endast om utsläppande på marknaden av ovanstående produkter, och inte om utsläpp av VOC från anläggningar vilket är Naturvårdsverkets vägledningsområde.

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Tillsyn utifrån inkommande tips till Kemikalieinspektionen. Tipsen granskas och vid behov utförs inspektion. Utifrån tipsen väljs vissa produktgrupper ut för inspektion av hela branschen.

E-handel

Kontroll alternativt informationsinsats om försäljning av kemiska produkter på internet.

Echa:s screening

Echa (Europiska kemikaliemyndigheten) har via screening av information i sina databaser identifierat flera typer av misstänkt bristande regelefterlevnad. Några av dem som rör misstänkt fel klassificering av ämnen kommer hanteras inom detta projekt.

Bekämpningsmedel

Analyser av växtskyddsmedel

Enligt artikel 68 i växtskyddsförordningen ska medlemsländerna årligen utföra analyser av växtskyddsmedel. Målet är att analysera 5% av de godkända produkterna per år. Utöver analyser ska granskning ske av företagens rutiner för kvalitetssäkring av halterna verksamma ämnen m.m. i produkterna. Ett kontrollprogram för analyser kommer att tas fram i samband med detta projekt. Vi kommer att arbeta för att utveckla samverkan med Danmark, Finland och ev. Norge gällande analyser av växtskyddsmedel.

BRIO 2018

Tillsyn av bekämpningsmedelsföretag inom en viss geografisk region. Fokus är tillsyn av biocidprodukter som är undantagna kravet på godkännande. Alla företag inom området granskas, vissa väljs ut för tillsyn. Kontroll av klassificering och märkning och att företagen följer de specifika märkningskrav som finns för biocidprodukter. Vidare kommer det kontrolleras att leverantören av produkternas verksamma ämne finns på den s.k. artikel 95-listan.

Stora distributörer av växtskyddsmedel

Tillsyn av stora distributörer och importörer av växtskyddsmedel. Det är ofta registreringsinnehavarna av godkända växtskyddsmedel som anmäler produkterna till produktregistret vilket medför att distributörer och importörer inte alltid är registrerade. Syftet är att få information om försäljningsvägar, nya tillsynsobjekt och föra in dessa i vårt tillsynsregister.

Uppföljning 2018

Uppföljning av tidigare års tillsyn. Uppföljning kommer bland annat att ske av artikel 95, tillsynen av desinfektionsmedel och företagens agerande efter erhållande av informationsbrev om brister som skickats i tipsärenden.

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Tillsyn utifrån inkommande tips till Kemikalieinspektionen. Tipsen granskas och vid behov utförs inspektion. Utifrån tipsen väljs vissa produktgrupper ut för inspektion av hela branschen.

Varor

Substances in Articles (SiA)

Sverige har ordförandeposten i ett EU-gemensamt pilotprojekt inom Forum gällande tillsyn av artikel 7 och 33 i Reach. Kontroll kommer att ske av rutiner för, och efterlevnad av reglerna om informationsplikt och kraven på notifiering av varor som innehåller ämnen på kandidatlistan i enlighet med artikel 7.2 och 33 i Reach. Analyser av kemiskt innehåll kommer att utföras.

Profil- och reklamprodukter

Kontroll av billiga reklamprodukter med företagsloggor och företagsnamn. Ett brett utskick med information om reglerna kommer att ske till samtliga kända företag i branschen. Ett urval av företagen kommer sedan att inspekteras. Analyser av kemiskt innehåll kommer att utföras.

Hemelektronik

Tillsyn av hemelektronik sker varje år och är 2018 inriktad på bland annat julbelysning, elektriska leksaker och personvårdsprodukter. Tillsynen av elektriska leksaker ingår i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt, JA 2016, under Prosafe. Analyser av kemiskt innehåll kommer att utföras.

E-handel över gränserna

Kontroll av varor som säljs via nätet, av aktörer – i Sverige, andra länder i EU och utanför EU – som riktar sig till en svensk marknad. Syftet är att metodutveckla tillsyn av internetföretag. Företagen väljs utifrån var i världen de är baserade, och vi inriktar oss på leksaker, smycken och elektronik. Analyser av kemiskt innehåll kommer att utföras.

Fluorerade växthusgaser i värmepumpar

Kontroll av hur företag som säljer värmepumpar säkrar att de installeras av certifierad installatör. Företagen kommer att föreläggas om att redovisa sina rutiner. Information om reglerna skickades ut till företagen i december 2017.

Oljelampor

Tillsyn av att prydnadsoljelampor som säljs uppfyller kraven på oljelampor i Reach (Bilaga XVII, punkt 3.4 och standarden EN 14059). Ett informationsbrev kommer att skickas ut till samtliga aktörer där vi informerar om reglerna. Ett urval av företagen kommer sedan att inspekteras.

Övrig händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Tillsyn utifrån inkommande tips till Kemikalieinspektionen. Tipsen granskas och vid behov utförs inspektion. Utifrån tipsen väljs vissa produktgrupper ut för inspektion av hela branschen.

Mer information

Tillsynsrapporter

Om du vill veta mer om resultatet av våra tillsynsprojekt kan du läsa våra tillsynsrapporter.

Senast uppdaterad 11 augusti 2021