Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt 2021

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2021 har vi hittills beslutat att genomföra följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Hobbyprodukter

Vi kommer att utföra tillsyn av företag som säljer hobbyprodukter. Syftet är att öka kunskapen och regelefterlevnaden hos företagen. Vi kommer att fokusera på företag som säljer produkter på webben, och göra urvalet både från vårt produktregister och från sökningar på nätet. Tillsynen kommer att fokusera på klassificering, tillstånd, märkning, förpackning och faroinformation på webben.

Läs mer om det pågående tillsynsprojektet om hobbyprodukter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Regionala inspektionsomgångar innebär att vi utför tillsyn av primärleverantörer inom en viss geografisk region. I tillsynen utgår vi från det enskilda företagets verksamhet och granskar de regelområden som är relevanta för just deras produktgrupper. Vi gör en bedömning av samtliga företag och vissa prioriteras för tillsyn. Tillsynen är återkommande och systematisk.

Detta tillsynsprojekt kommer att genomföras under andra halvåret 2021.

Nya företag – Tullverket

Vi kommer att göra tillsyn av nya företag, detta i samverkan med Tullverket. Syftet är att öka regelefterlevnaden hos nya företag som sätter ut kemiska produkter på marknaden samt att utveckla arbetssätt och rutiner för att identifiera nya företag och nya produkter som tas in till Sverige.

Tillstånd enligt Reach

Ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om kontroll av tillståndspliktiga ämnen enligt Reach. Vi kommer att kontrollera att särskilt farliga kemiska ämnen som kräver tillstånd enligt bilaga XIV i Reach inte släpps ut på marknaden i strid mot reglerna. Projektet genomförs i samverkan med Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket samt berörda länsstyrelser och kommuner som har tillsyn över de verksamheter som använder sig av de tillståndspliktiga ämnena.

Tillsyn av återvunna ämnen

Ett EU-gemensamt projekt om tillsyn av återvunna ämnen. Avfall som genom återvinning har upphört att vara avfall ses enligt kemikalielagstiftningen som tillverkning. Som tillverkare har återvinnaren bland annat ansvar för att reglerna om registrering i Reach-förordningen följs. Vi kommer bland annat att kontrollera att dessa ämnen är registrerade enligt kraven i Reach-förordningen, alternativt att de omfattas av det undantag som finns i Reach-förordningens artikel 2(7)d för återvunna ämnen. Den operativa fasen av detta tillsynsprojekt sker under hösten 2021. De kommuner och länsstyrelser som har tillsyn på de aktuella företagen kommer att bli kontaktade av oss. Projektet genomförs i samverkan med Naturvårdsverket.

Bekämpningsmedel

Analyser av växtskyddsmedel

Kontroll och analys av växtskyddsmedel görs varje år. Vi kommer att kontrollera produkternas fysikaliska egenskaper såsom pH och densitet samt analysera halten verksamt ämne för att se att den överensstämmer med det som står i produktgodkännandet. Vi kommer också att granska företagens rutiner för kvalitetssäkring av halterna verksamma ämnen i produkterna. Projektet följer ett kontrollprogram för analyser, delar av kontrollerna utförs i ett samarbete med Norge, Danmark och Finland.

Regional tillsyn av företag som säljer biocidprodukter

Regional tillsyn innebär att vi utför tillsyn av bekämpningsmedelsföretag inom en viss geografisk region. Fokus kommer att vara på tillsyn av biocidprodukter som ännu inte kräver godkännande. Vi granskar alla företag inom området och vissa väljs ut för tillsyn. Syftet med projektet är att är att minska riskerna med biocidprodukter genom att bland annat kontrollera och säkerställa att de är regelrätt märkta och klassificerade, samt att informera biocidföretagen om regelverket.

Under 2021 kommer vi att granska företag i följande regioner: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland samt Örebro.

Musmedel

I projektet följer vi bland annat upp Kemikalieinspektionens beslut om att inte längre tillåta konsumentanvändning av musmedel som innehåller alfakloralos. Vi kommer kontrollera om det förekommer olaglig import av medel som inte är godkända i Sverige samt inspektera företag, i och utanför Sverige, som säljer musmedel via e-handel.

Desinfektionsmedel

I projektet kontrollerar vi företag som säljer desinfektionsmedel. Vi kommer att kontrollera att företag och produkterna om så krävs är anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister, innehåller tillåtna ämnen och att produkterna är korrekt märkta. Vi kommer också att analysera ett antal produkter för att kontrollera att de innehåller den koncentration av verksamt ämne som företaget angett.

Nationellt samverkansprojekt med Sveriges kommuner - bekämpningsmedel

Under året utför Sveriges kommuner kontroller av återförsäljare av växtskyddsmedel och biocidprodukter inom produkttyp 8 (Träskyddsmedel), 14 (Rått- och musmedel), 18 (Insektsmedel), 19 (Avskräckande- och tilldragande medel) och 21 (Båtbottenfärger). Kemikalieinspektionen kommer sedan att följa upp med inspektioner av primärleverantörerna, det vill säga de företag som tillverkat eller fört in produkterna till Sverige.

E-handel

I projektet kommer vi att kontrollera växtskyddsmedel och biocidprodukter som säljs via internet. Vi kommer bland annat att kontrollera att produkterna är tillåtna att säljas på den svenska marknaden och att de uppfyller de reklamregler som finns för växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Varor

Oljelampor

I projektet kontrollerar vi att prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten uppfyller kraven på oljelampor i Reach (Bilaga XVII, punkt 3.4 och standarden EN 14059). Kontrollen kommer inkludera oljelampor som säljs via sociala medier och e-handel, samt uppföljning av tidigare års tillsyn. Produkterna kommer att granskas genom dokumentationskontroll. Syftet är att minska riskerna för kemikalierelaterade olyckor genom att få bort produkter som inte uppfyller kraven från marknaden, samt genom att öka medvetenheten om riskerna och om de regler som finns.

Läs mer om reglerna för prydnadsoljelampor.

Sommarvaror

I projektet analyserar vi varor som svämmar över marknaden under sommarhalvåret. Det handlar om varor med ofta kort livslängd som säljs till låga priser, exempelvis badleksaker, plastskor, saker till sommarfest och picknick. Syftet är att få bort varor med farliga ämnen samt höja kunskaperna om kemikalieregler hos företagen.

Läs mer om vår granskning av sommarvaror.

Hemelektronik

Årets projekt för elektriska produkter är indelat i flera delprojekt. I ett delprojekt kommer vi att fokusera på billig hemelektronik som är en produkttyp som tidigare visat sig ha stora brister. I ett annat ska vi granska de elektriska delarna av e-cigaretter. Det tredje delprojektet kommer att fokusera på företagens användande av undantag för kvicksilver- och kadmiumbatterier. Analyser av kemiskt innehåll kommer att utföras. Syftet är att kontrollera och säkerställa att varorna inte innehåller farliga och förbjudna ämnen samt höja kunskaperna om kemikalieregler hos företagen. Delar av tillsynen sker i samarbete med Elsäkerhetsverket.

Svensk tillverkningsindustri

I projektet kommer vi att kontrollera industriprodukter som omfattas av bland annat RoHS-direktivet. Tillsynen kommer ske genom dokumentationskontroll och besöksinspektioner eller webbintervjuer. Syftet är att utveckla systemtillsyn av tillverkningsindustri i Sverige. Projektet genomförs under hösten 2021.

Leksaker

Projektet fokuserar på kontroll av elektriska leksaker och plastleksaker. Analyser av kemiskt innehåll kommer att utföras. Syftet är att kontrollera och säkerställa att varorna inte innehåller farliga och förbjudna ämnen, samt att öka kunskapen hos företagen om risker med kemikalier i varor. Arbetet sker i samarbete med Konsumentverket samt inkluderar två EU-gemensamma tillsynsprojekt.

Projekt som omfattar flera områden

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Händelsestyrd tillsyn innebär att vi utför tillsyn efter tips till Kemikalieinspektionen från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Tipsen granskas och vid behov utför vi en inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av en hel bransch.

Senast uppdaterad 11 augusti 2021