Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2022 har vi hittills beslutat att genomföra följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Hobbyprodukter

Vi fortsätter med den tillsyn av företag som säljer hobbyprodukter som påbörjades 2021. Syftet är att öka kunskapen och regelefterlevnaden hos företagen. Vi kommer att fokusera på företag som säljer produkter på webben, och göra urvalet både från vårt produktregister och från sökningar på nätet. Tillsynen kommer att fokusera på klassificering, tillstånd, märkning, förpackning och faroinformation på webben.

Läs mer om det pågående tillsynsprojektet om hobbyprodukter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Regionala inspektionsomgångar innebär att vi utför tillsyn av primärleverantörer inom en viss geografisk region. I tillsynen utgår vi från det enskilda företagets verksamhet och granskar de regelområden som är relevanta för just deras produktgrupper. Vi gör en bedömning av samtliga företag och vissa prioriteras för tillsyn. Tillsynen är återkommande och systematisk.

Pilotprojekt klassificering av blandningar

Inom ett EU-gemensamt projekt "Pilot project on classification of mixtures including detergents and cleaning products" planerar vi att utföra tillsyn av klassificering och märkning av kemiska produkter som är blandningar, främst olika tvätt- och rengöringsmedel.

Bekämpningsmedel

Här kommer vi inom kort att fylla på med våra kommande projekt gällande tillsyn av bekämpningsmedel.

Varor

Här kommer vi inom kort fylla på med våra kommande projekt gällande tillsyn av varor. 

Projekt som omfattar flera områden

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Händelsestyrd tillsyn innebär att vi utför tillsyn efter tips till Kemikalieinspektionen från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Tipsen granskas och vid behov utför vi en inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av en hel bransch.

Senast uppdaterad 19 januari 2022