Pappersrester på pallar

Avfall eller produkt? Håll koll på skillnaden.

Produkt eller avfall – håll koll på skillnaden så att du kan följa reglerna

Innehållsförteckning:

Du som arbetar med återvinning behöver ha god kunskap om när något i din verksamhet är ett avfall eller när det i stället är en produkt, till exempel en återvunnen råvara. Det behöver du veta för att du ska kunna följa de lagar och regler som gäller för avfall respektive produkter.

Ansvaret för avfalls- och kemikalielagstiftningen ligger på två olika myndigheter; Naturvårdsverket samt Kemikalieinspektionen. Därför har myndigheterna tillsammans tagit fram denna information till dig som arbetar med återvinning. I återvinningsskedet möts de olika lagstiftningarna och det är viktigt att du som hanterar avfall och återvunnen råvara vet vad som gäller i de olika fallen.

Produkt eller avfall, vad har det för betydelse?

Du som arbetar med både produkter och avfall behöver vara extra uppmärksam på följande två situationer i din verksamhet:

  • När en produkt (ett ämne, en blandning eller en vara) blir avfall och därmed upphör att omfattas av kemikalielagstiftningen och i stället omfattas av avfallslagstiftningen.
  • När avfall har återvunnits så att det upphör att vara avfall. Då upphör avfallslagstiftningen att gälla och kemikalielagstiftningen och annan produktlagstiftning blir tillämplig.

Det är viktigt att du kan göra tydliga bedömningar i båda situationerna så att du vet om det du hanterar omfattas av kemikalielagstiftningen eller avfallslagstiftningen. Om det är otydligt vilken lagstiftning som ska tillämpas finns det risk för att du varken följer avfalls- eller kemikalielagstiftningen. Det kan i sin tur leda till negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Lagar och regler i en cirkulär ekonomi

Den schematiska bilden nedan visar hur resurser kan cirkuleras i en cirkulär ekonomi och att olika lagstiftningar gäller i olika skeenden beroende på om det är en produkt eller ett avfall. Bilden visar när kemikalielagstiftningen gäller (markerat med orange) och när avfallslagstiftningen gäller (markerat med blått och grått) och var de olika övergångarna mellan lagstiftningarna finns.

I en cirkulär ekonomi används primär och återvunnen råvara för att tillverka nya kemiska produkter och varor. Produkter används och återanvänds tills de blir avfall. Avfallet samlas in och sorteras av en återvinningsverksamhet där du som återvinnare bland annat kartlägger innehållet av farliga ämnen i avfallet. Avfall som inte lämpar sig för materialåtervinning förbränns eller bortskaffas. Under materialåtervinningen kan ytterligare avfall behöva förbrännas eller bortskaffas. Materialåtervinningen resulterar i en återvunnen råvara.

Bilden visar hur resurser kan cirkuleras i en cirkulär ekonomi och att olika lagstiftningar gäller i olika skeenden beroende på om det är en produkt eller ett avfall. Bilden visar när kemikalielagstiftningen gäller (markerat med orange) och när avfallslagstiftningen gäller (markerat med blått och grått) och var de olika övergångarna mellan lagstiftningarna finns.  I en cirkulär ekonomi används primär och återvunnen råvara för att tillverka nya kemiska produkter och varor. Produkter används och återanvänds tills de blir avfall. Avfallet samlas in och sorteras av en återvinningsverksamhet där du som återvinnare bland annat kartlägger innehållet av farliga ämnen i avfallet. Avfall som inte lämpar sig för materialåtervinning förbränns eller bortskaffas. Under materialåtervinningen kan ytterligare avfall behöva förbrännas eller bortskaffas. Materialåtervinningen resulterar i en återvunnen råvara.

Kemikalieregler som gäller för återvunnet material

Du som återvinner avfall så att det upphör att vara avfall räknas som tillverkare enligt kemikalielagstiftningen. Du har alltså samma skyldigheter som en tillverkare. En viktig utgångspunkt är också att det är samma kemikalieregler som gäller för nytt som för återvunnet material. Några undantag finns, men de är få.

Läs mer om undantagen i vår vägledning för återvinnare och användare av återvunna material

Du behöver bedöma om du har ett ämne, en blandning eller en vara

Du som arbetar med återvinning behöver göra en bedömning av om avfallet har återvunnits till antingen ett ämne, en blandning eller en vara enligt definitionerna i Reach-förordningen. Om du inte vet om det du har återvunnit är ett ämne, en blandning eller en vara kan du inte heller veta vilka kemikalieregler som gäller för det återvunna materialet.

Krav på registrering av ämnen till EU:s databas hos Echa

Om du har återvunnit avfallet till ett ämne eller en blandning måste du som huvudregel registrera ämnet eller de ingående ämnena i blandningen i EU:s databas hos Echa, enligt Reach-förordningen. Ett av undantagen från registreringsplikten avser återvunna ämnen som redan är registrerade. För att du ska kunna utnyttja detta undantag behöver du kunna säkerställa ämnesidentiteten för det eller de återvunna ämnena, så att du med säkerhet vet att det är samma ämne som redan är registrerat.

Läs mer om detta undantag i vår vägledning för återvinnare och användare av återvunna material

Du behöver ha information om de återvunna ämnena

Utöver skyldigheten att se till att återvunna ämnen är registrerade enligt Reach-förordningen, är det även nödvändigt att du har information om de återvunna ämnena för att du ska kunna komma fram till hur ett ämne eller en blandning ska vara klassificerat och märkt. Klassificering och märkning görs enligt kriterier i CLP-förordningen. Du ska bland annat bedöma vilka faror som kan finnas med ämnet eller blandningen samt informera om dessa och hur användaren kan skydda sig mot dessa faror. Du behöver också kunskap om de återvunna ämnena för att kunna bedöma om ämnet eller blandningen omfattas av några förbud eller gränsvärden för att få lov att säljas eller användas.

Mindre omfattande krav vid återvinning till en vara

Om du har återvunnit avfall direkt till en vara är kraven enligt kemikalielagstiftningen mindre omfattande än kraven på återvunna ämnen och blandningar. En vara behöver till exempel inte vara märkt enligt kraven i CLP-förordningen eller förses med något säkerhetsdatablad. Alla företag i distributionskedjan behöver ändå ha kunskap om ämnesinnehållet i varan, eftersom den måste uppfylla regelverkens krav avseende tillstånd och begränsningar. För en del varuslag, såsom leksaker och elektronik, finns det särskilda krav som måste uppfyllas.

Läs mer om regler för kemiska produkter

Läs mer om regler för varor

När avfall uppkommer

Följande definition av ett avfall finns i 15 kap 1 § miljöbalken:

Ett avfall är varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.

När ett avfall uppkommer omfattas ämnet eller föremålet inte längre av produkt- och kemikalielagstiftningen utan av de särskilda bestämmelser som gäller för avfall.

Läs mer på Naturvårdsverket om avfallsdefinitionen Länk till annan webbplats.

När avfall upphör att vara avfall

Materialåtervinning är det vanligaste sättet genom vilket avfall kan upphöra att vara avfall. Materialåtervinning kan vara alltifrån en enkel process som sker på en anläggning till en komplicerad process som sker i flera steg på flera anläggningar. Genom hela processen för materialåtervinning är det viktigt att känna till om det material som du hanterar klassas som avfall eller produkt. Du som materialåtervinner ansvarar för att göra den bedömningen enligt kriterierna för när avfall upphör att vara avfall. Det är också viktigt att du förmedlar denna bedömning till den som tar emot materialet i nästa steg.

Avfall upphör att vara avfall i det sista steget i en materialåtervinningsprocess

Förenklat beskrivet har avfall upphört att vara avfall när det har sådana egenskaper att det kan användas direkt som en produkt eller som råvara vid tillverkning. Det är med andra ord i det sista steget i en materialåtervinningsprocess som avfall upphör att vara avfall.

Du som genomför det sista steget i en process för materialåtervinning är skyldig att kontrollera att samtliga kriterier för när avfall upphör att vara avfall är uppfyllda. Du behöver också ha koll på att du i och med att avfallet upphör att vara avfall betraktas som tillverkare av en produkt. Det innebär att du är skyldig att se till så att du och din verksamhet följer reglerna i produkt- och kemikalielagstiftningen.

Du som har genomfört det sista steget i en materialåtervinning kan alltså inte sälja eller överlåta det som du har materialåtervunnit som en produkt av återvunnet material till någon annan, innan du har säkerställt att materialet uppfyller produkt- och kemikalielagstiftningen.

Läs mer på Naturvårdsverket om när avfall upphör att vara avfall Länk till annan webbplats.

Avfall upphör att vara avfall genom förberedelse för återanvändning

Avfall kan också upphöra att vara avfall genom så kallad ”förberedelse för återanvändning”. Så här definieras ”förberedelse för återanvändning” i miljöbalken 15 kap 6 §

Att förbereda avfall för återanvändning innebär att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling.

Reglerna i produkt- och kemikalielagstiftningen gäller från detta steg i processen.

På Naturvårdsverket kan du läsa mer om förberedelse för återanvändning Länk till annan webbplats.

Mer information om regler för avfall på Naturvårdsverket

Läs mer på Naturvårdsverket om avfall och produkt – vilken lagstiftning gäller? Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets vägledning för återvinnare som hanterar och återvinner avfall Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 april 2024