En hand full med plastpellets.

Du som återvinner avfall och tillverkar material av detta, till exempel plastpellets, ska följa kemikalielagstiftningen.

Kemikalieregler för dig som återvinner eller tillverkar återvunna material av avfall

Innehållsförteckning:

Du som materialåtervinner avfall så att det upphör att vara avfall betraktas enligt kemikalielagstiftningen som tillverkare av kemiska produkter eller varor. Som återvinnare eller tillverkare av återvunna material behöver du därför följa samma kemikalieregler som andra tillverkare av kemiska produkter och varor. Här kan du få information om vilka regler och undantag som gäller dig och din verksamhet.

Olika regler gäller för avfall och kemiska produkter eller varor

När ett material genomgår en återvinningsprocess kommer det någon gång under processen att upphöra att vara avfall och i stället övergå i att vara ett kemiskt ämne eller en blandning av flera olika ämnen. I Sverige använder vi ofta begreppet kemiska produkter när vi pratar om kemiska ämnen och blandningar. Den som materialåtervinner avfall kommer alltså vanligtvis att tillverka en kemisk produkt.

I vissa situationer kan det återvunna materialet utgöra en vara snarare än en kemisk produkt. Varan har då tillverkats i samband med att återvinningsprocessen har slutförts. Detta är dock i dagsläget relativt ovanligt.

Eftersom avfall och kemiska produkter och varor regleras av olika lagstiftningar behöver du ha kunskap om när övergången från avfall till kemisk produkt eller vara sker. Det behöver du veta för att ha koll på vilka regler du ska följa.

Här kan du läsa om var gränsen går mellan avfall och produkter och när du ska följa avfallslagstiftningen respektive kemikalielagstiftningen

Här kan du läsa mer om vad som är skillnaden mellan kemiska produkter och varor

I Naturvårdsverkets vägledning till verksamhetsutövare som hanterar och återvinner avfall kan du läsa om avfallsregler Länk till annan webbplats.

Du som tillverkar återvunnet material ska följa reglerna i kemikalielagstiftningen

Alla former av återvinning som innebär att avfall upphör att vara avfall betraktas enligt kemikaliereglerna som en tillverkningsprocess. Därför ska du som tillverkar återvunna material eller råvara följa samma kemikalieregler som gäller för tillverkare av kemiska produkter och varor av jungfrulig råvara. Kemikalieregler gäller alltså, oavsett om du i din tillverkning utgår från jungfrulig eller återvunnen råvara.

Med jungfrulig råvara menas att råvaran har utvunnits genom uttag av nya resurser.

Läs Kemikalieinspektionens definition av återvunna material och råvara

Regler för återvunnet material som är en kemisk produkt

Den som tillverkar eller släpper ut kemiska produkter på marknaden behöver bland annat ha koll på vad produkterna innehåller. Det gäller också dig som tillverkar återvunna material eller råvara. Till exempel behöver du veta om materialet innehåller förbjudna eller begränsade ämnen eller om det finns ämnen i materialet som gör att du ska informera dina kunder om materialets farliga egenskaper och hur det ska hanteras på ett säkert sätt. Du behöver också informationen för att kunna klassificera och märka produkten på rätt sätt enligt reglerna i den så kallade CLP-förordningen.

Läs mer om reglerna för kemiska produkter

Regler för varor som tillverkats genom en återvinningsprocess

I vissa fall kan återvinningen innebära att en vara tillverkas i samband med att återvinningsprocessen har slutförts. Du som släpper ut sådana varor på marknaden behöver ha koll på innehållet, både för att se till att varan inte innehåller några förbjudna eller begränsade ämnen och för att kunna ge rätt information till dina kunder. Samma regler gäller för varor som är tillverkade av återvunnet och av jungfruligt material.

Kom ihåg att det finns generella kemikalieregler som gäller för alla typer av varor, men vissa varugrupper omfattas också av speciella regler. Det gäller till exempel leksaker och elektronik.

Läs mer om reglerna för varor

I vissa fall kan du utnyttja undantag från reglerna som anger hur mycket av specifika ämnen som får finnas i varorna. Undantagen gäller varor av återvunnen PVC och textil.

Läs mer om undantagen för varor av återvunnen PVC och textil

Undantag från krav på registrering enligt Reach för återvunna ämnen

Du som har återvunnit ett ämne som är identiskt med ett ämne som redan har registrerats enligt Reach-förordningen kan utnyttja ett undantag från registreringsplikten. Undantaget finns i artikel 2.7 d i Reach-förordningen.

Här kan du läsa om undantaget från registreringsplikten för återvunna ämnen

Läs mer om registrering av ämnen enligt Reach

Tillsyn av återvinningsverksamheter

Du som är återvinnare eller tillverkare av återvunnen råvara kan komma att bli inspekterad av en myndighet. Det är flera olika myndigheter som kontrollerar att du följer kemikalie- och avfallslagstiftningen på rätt sätt genom hela återvinningsprocessen. Ett bra tips är att dokumentera det du gör i din verksamhet så att informationen finns tillgänglig vid en eventuell inspektion. Det kan göra det lättare för dig att kunna svara på frågor vid inspektionstillfället.

Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för att företagen följer kemikaliereglerna för återvunna kemiska produkter och varor.

Här kan du läsa mer om Kemikalieinspektionens tillsyn och tillsynsvägledning

Kommuner och länsstyrelser har tillsynsansvar för återvinningsverksamheter och inspekterar bland annat hur väl du som återvinnare följer reglerna i avfallslagstiftningen. Kommuner och länsstyrelser granskar exempelvis din bedömning om ett avfall efter en återvinningsprocess har upphört att vara avfall.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om tillsynsvägledning om avfall för länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 september 2023