Statistik om plastvaruindustri i Sverige

Branschen plastvaruindustri i produktregistret motsvaras av svensk näringslivsindelning (SNI) D25.2. Cirka 220 företag levererar kemikalier till denna bransch vilket inkluderar de plastvaruindustrier som själva importerar sina kemikalier.

Total mängd inköpta kemiska produkter 1994-2004

Stapeldiagram över total mängd inköpta kemiska produkter till plastvaruindustri åren 1994 till 2004.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Av de kemikalier som säljs till plastvaruindustrin är mellan 15 och 20 procent hälsofarliga. 2004 såldes totalt 1,1 miljoner ton kemikalier till denna bransch. Totalmängderna över åren tyder på att plastvaruproduktionen inte ökat under de senaste tio åren.

Faroprofil för kemikalier till plastvaruindustri

Stapeldiagram över faroprofil för kemikalier till plastvaruindustri.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Huvuddelen av alla kemikalier som används inom denna bransch är inte hälsofarliga. Andelen hälsoskadliga produkter ökade 2004 till tolv procent medan de giftiga sjönk till en procent. Mängderna kemikalier med andra faroklasser är mycket små.

De största produkterna till plastvaruindustri
ProdukttypMängd, tonAndel hälsofarligt, procent
Råvara till plast- och gummitillverkning 858 998 5
Syntesråvaror 121 454 96
Plastkonstruktionsmaterial 51 508 6
Mjukningsmedel 20 819 6
Bindemedel 9 703 96
Pigment och färgämnen 7 453 2
Fyllmedel 7 438 7
Tixotroperingsmedel 3 828 0
Stabilisatorer 1 957 53
Härdare för plast 1 253 79

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

De produkter som betecknats som råvara till plastindustri är huvudsakligen de färdiga basplasterna. De är inte hälsofarliga. Syntesråvaror till plastindustrin och härdare är däremot nästan alltid hälsofarliga. De är reaktiva och används för att framställa basplaster. Också bindemedelsprodukter har en hög andel hälsofarliga produkter beroende på kvarvarande reaktiva ämnen och på att de är lösta i organiska lösningsmedel.

Av de cirka 4 023 kemiska produkter som köptes in till branschen under år 2004 var 196 klassificerade som miljöfarliga. De produkttyper där flest produkter var miljöfarliga var bindemedel, plastkonstruktionsmaterial, råvara till plasttillverkning, härdare till plast, stabilisatorer och pigment.

De ämnen som levererades till plastvarubranschen i störst mängd år 2004
Kemiskt ämneKvantitet
Polyvinylklorid (PVC) 228 980
Polyeten (PE) 134 874
Styren 120 531
Eten-propenpolymer 73 089
Polypropen (PP) 56 469
Eten-oktenpolymer 49 273
Polystyren 42 609
Carbon black, kimrök 15 165
Eten-butylakrylatpolymer 13 764
Butylakrylat 11 615

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

De ämnen som levereras i störst mängd är de stora baspolymererna polyvinylklorid, polyeten, polypropen och polystyren. De kan omformas till plastartiklar på en mängd olika sätt. Styren och butylakrylat är reaktiva syntesråvaror som skall polymeriseras för att bli användbara till plast. Carbon black fungerar som fyllmedel, förstärkningsmedel och färgämne.