Statistik om massa- och papperstillverkning

Branschen massa- och papperstillverkning i produktregistret motsvaras av svensk näringslivsindelning (SNI) D21. Cirka 200 företag levererar kemikalier till denna bransch vilket inkluderar de massa- och pappersindustrier som själva importerar sina kemikalier.

Total mängd inköpta kemiska produkter 1992-2004

Stapeldiagram över total mängd inköpta kemiska produkter till massa- och pappersindustrin åren 1992 till 2004.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen. Värdet för inte hälsofarliga produkter 1993 är uteslutet.

Av de kemikalier som säljs till massa- och pappersindustrin är mellan 55 och 60 procent hälsofarliga. Totalt går cirka 2,5 miljoner ton kemikalier till denna bransch.

Faroprofil för kemikalier till massa- och pappersindustrin

Stapeldiagram över faroprofil för kemikalier till massa-och pappersindustrin åren 1994 till 2004.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Inköpta kvantiteter frätande och irriterande produkter verkar öka inom denna bransch. Det kan förklaras av en ökad produktion. Den totala andelen frätande produkter har varit ganska lika de senaste åren. År 2004 var den 37 procent av alla branschens kemikalier. Användningen av hälsoskadliga och giftiga kemikalier är låg och relativt konstant omkring fem respektive två procent. Kemikalier med andra faroklasser används i mindre än 0,01 procent.

De största produkterna till massa- och papperstillverkning år 2004
ProdukttypMängd i tonAndel hälsofarligt, procent
Kemikalier till pappersframställning 649 397 40 %
Syntesråvaror, andra 446 319 65 %
Blekmedel 372 268 71 %
Oxidationsmedel 143 076 0 %
pH-Reglerande medel 129 963 97 %
Processreglerande medel 119 352 100 %
Fyllmedel 99 856 0 %
Bindemedel 80 683 98 %
Fällningsmedel 53 489 11 %
Eldfast cement och betong 42 280 0 %
Lim, vattenlösligt 33 200 74 %

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Stora hälsofarliga produkttyper i massa- och pappersindustrin är blekmedel och de syror och baser som används vid kokning av pappersmassan. Dessa produkter är ofta frätande.

Av de cirka 3 100 kemiska produkter som köptes in till branschen under år 2004 var 116 klassificerade som miljöfarliga. De produkttyper där flest produkter var miljöfarliga var färgämnen, fixermedel, slembekämpningsmedel och konserveringsmedel.

De ämnen som levererades till massa- och pappersindustrin i störst mängd år 2004
Kemiskt ämneKvantitet, ton
Natriumhydroxid 255 703
Kalciumhydroxid 170 436
Krita 123 458
Svavelsyra 103 394
2-Hydroxi-3-(trimetylammonio)propylstärkelseeterklorid 97 355
Kalciumkarbonat 93 298
Natriumklorat 85 564
Väteperoxid 57 073
Tallolja 34 148
Magnesiumsulfat 33 572

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Vatten, som var det ämne som levererades i störst mängd med 769 845 ton under år 2004, är inte medtaget i tabellen ovan. Hydroxiderna och svavelsyra används vid kokningen av pappersmassan. Natriumklorat, väteperoxid och magnesiumsulfat används för blekningen. Krita och kalciumkarbonat är fyllmedel i papper och stärkelseetern används i massan för att ge pappret ytterligare styrka. Talloljan används som bränsle.