Statistik om lösningsmedel i Sverige

Fördelningen av den totala mängden på olika ämnestyper 2009*

Cirkeldiagram över fördelningen av den totala mängden lösningsmedel på olika ämnestyper, alla produkter, 2009.Cirkeldiagram över fördelningen av den totala mängden lösningsmedel på olika ämnestyper, konsumentprodukter, 2009.

 

*Bränsle/drivmedel och syntesråvaror ingår ej.
Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2009.

Den totala mängden omsatta lösningsmedel i Sverige under 2010 var knappt 350 000 ton, en klar ökning sedan föregående kortstatistik gjordes för 2004 och i nivå med omsättningen av lösningsmedel under 1990-talet. Av denna mängd exporterades drygt 100 000 ton i olika kemiska produkter under 2010. Här visas den huvudsakliga fördelningen mellan olika sorters lösningsmedel.

Cirka en tredjedel av den totala mängden lösningsmedel utgörs av olika alkoholer. Ytterligare cirka en tredjedel är olika petroleumlösningsmedel. Petroleumlösningsmedlen redovisas i diagrammet som aromater, alifater och kolväteblandningar. Kolväteblandningar innehåller både aromater och alifater och kallas ofta lacknafta.

Omsättningen av klorerade lösningsmedel är mindre än 0,1 procent av den totala lösningsmedelsomsättningen.

När det gäller de lösningsmedel som finns i konsumentprodukter är fördelningen en annan. 60 procent utgörs av olika alkoholer medan även bland konsumentprodukterna petroleumlösningsmedlen står för 30 procent, en tredjedel av mängden. Användningen av övriga typer av lösningsmedel som estrar och etrar är påfallande liten i konsumentprodukter, bara sju procent av mängden jämfört med 34 procent av lösningsmedlen i produkter som huvudsakligen säljs för yrkesmässig användning.

Fördelning mellan olika typer av lösningsmedel 1996-2010

Stapeldiagram över fördelningen mellan olika typer av lösningsmedel åren 1996 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Den sammanlagda användningen av lösningsmedel är ganska konstant över åren. Användningen 2009 visade dock på en nedgång som inte bara kan bero på den dåliga ekonomiska konjunkturen utan också på utebliven rapportering från företagen. Den sammanlagda mängden petroleumkolväten/lacknaftor (rödaktiga färger i diagrammet) minskade fram till 2007 för att sedan öka och mängden som användes 2010 är större än i mitten på 90-talet. Sett över hela tidsperioden framgår att mängden kolväteblandningar minskat kraftigt, medan användningen av alifater ökat i motsvarande grad.

Andelen petroleumlösningsmedel utgör ungefär en tredjedel av alla lösningsmedel.

Alkoholer, estrar, etrar och ketoner är ämnesgrupper som också är mycket använda lösningsmedel.

Användningen av klorerade ämnen som lösningsmedel är mycket liten, cirka 0,1 procent av omsättningen.

Det mest använda lösningsmedlet är vatten som omsätts med cirka 2 500 000 ton i kemiska produkter.

Omsättningen av klorerade lösningsmedel, omsättning 1993-2010

Stapeldiagram över omsättningen av några klorerade lösningsmedel åren 1993 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Klorerade lösningsmedel är hälsofarliga och användningen är reglerad i Sverige.

1,1,1-Trikloretan förstör ozonskiktet och är förbjudet att använda. All användning av 1,1,1-trikloretan i kemiska produkter har upphört sedan mitten av 1990-talet.

Trikloreten (trikloretylen) och diklormetan (metylenklorid) är också förbjudna men får användas efter dispens från Kemikalieinspektionen. Ämnena hade fram till 1990-talet spridd användning vid avfettning och rengöring. Användningen har kunnat minskas väsentligt genom till exempel förändrade renhetskrav, alkalisk tvätt, andra lösningsmedel eller med ändrad produktionsteknik.

Tetrakloreten (perkloretylen) är, liksom de övriga, förbjuden i konsumentprodukter men får användas yrkesmässigt. Ämnet används huvudsakligen till kemtvätt.

Användning av lösningsmedel i olika konsumentprodukter 2010

Cirkeldiagram över användningen av lösningsmedel i olika konsumentprodukter 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Stora mängder av sådana ämnen som används som lösningsmedel används också som drivmedel och uppvärmningsmedel. Dessa finns inte redovisade i diagrammet ovan.

I konsumenttillgängliga produkter användes 2010 omkring 50 000 ton lösningsmedel. Mängden lösningsmedel i konsumentprodukter är tämligen konstant över åren. Däremot ökar antalet produkter som innehåller något lösningsmedel hela tiden. 2010 innehöll hälften av alla konsumentprodukter något lösningsmedel. Även vattenbaserade produkter innehåller ofta något organiskt lösningsmedel, till exempel alkohol, för att förbättra de lösande egenskaperna.

Lösningsmedlen i kylarvätska, värme/kylmedier, spolarvätska och andra rengöringsmedel är alkoholer. I färger används alla typer av lösningsmedel. Avfettningsmedel, som skall lösa mycket olja, är ofta baserade på lacknaftor.

Speciella petroleumfraktioner används som tändvätska. Petroleumbaserade lösningsmedel är också de vanligaste i rostskyddsmedel, medan andra bilvårdsprodukter kan vara avsedda för vitt skilda ändamål och innehåller lösningsmedel av olika typer.

Tillverkningsindustrier som använder mycket lösningsmedel, ton inköpt mängd 2010.
BranschTon
Grafisk bransch 85 989
Färgtillverkning 62 367
Tillverkning av andra organiska baskemikalier 13 421
Plast- och plastvarutillverkning 12 972
Tillverkning av övriga kemiska produkter 12 617
Metallvaruindustri 11 978
Trävaruindustri (utom av möbler) 9 875
Byggverksamhet 8 749
Livsmedelsframställning 4 998
Pappers- och pappersvarutillverkning 4 825

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.