Statistik om konserveringsmedel i Sverige

Konserveringsmedel används för att hindra att produkter blir förstörda av mikroorganismer. Vissa konserveringsmedel verkar mot bakterier (baktericider) eller mot svamp (fungicider). Andra medel har inte en så specifik verkan.

Konserveringsmedel som råvara till olika användarbranscher 2010
BranschKvantitet, tonAntal produkter
Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 1 428 42
Försörjning av el, gas, värme och kyla 628 101
Vattenförsörjning 224 20
Tillverkning av färg 180 21
Tillverkning av övriga kemiska produkter 226 7
Tillverkning av lim 157 29
Tillverkning av trävaror utom möbler 86 11
Basplastframställning 79 5
Tillverkning av andra organiska baskemikalier 24 29
Tillverkning av kosmetik och hygienprodukter 25 3

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Konserveringsmedelsprodukter är råvaror som köps av industrin för att bevara dels de produkter som tillverkas, dels de material som används i olika processer, till exempel i bearbetningsvätskor och processvatten.

Totalt importerades eller tillverkades 11 000 ton konserveringsmedel 2010. Siffran kan vara en överskattning eftersom flera stora industrikemikalier även används för andra ändamål än konservering till exempel natriumhypoklorit för blekning.

Huvuddelen av konserveringsmedlen går till massa- och pappersindustrin. Färg- och limtillverkare köper också mycket konserveringsmedel för att tillverkade produkter ska hålla under lagring.

Antal kemiska produkter som innehåller konserveringsmedel

Stapeldiagram över antal kemiska produkter som innehåller konserveringsmedel åren 1994 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Antalet kemiska produkter som innehåller konserveringsmedel ökar hela tiden. Antalet har tredubblats sedan 1994. Det var nästan 18 000 kemiska produkter som innehöll ett eller flera konserverande ämnen under 2010.

Kosmetika, livsmedel och läkemedel är produktgrupper som också ofta innehåller konserveringsmedel men som inte finns med här eftersom de inte skall anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemiska produkter som ofta innehåller konserveringsmedel, 2010
AnvändningAntal produkterVarav konsumenttillgängliga
Vattenbaserade färger 6 252 2 910
Vattenbaserade limmer 1 281  518
Rengöringsmedel 1 234  510
Övriga färger 1 233  295
Pigment, färgämnen 1 132  134
Bindemedel 1 084  1
Spackel, fogmassa, kitt 623  391
Ytaktiva medel 573  12
Puts- och polermedel 542  266
Metallbearbetningsoljor 413  4
Övriga limmer 403  49
Tryckfärger 318  7

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Cirka 1 724 ton ämnen som är tänkta att fungera som konserveringsmedel i den färdiga produkten återfinns i cirka 18 000 kemiska produkter. Resten, cirka 85 procent av de tillförda konserveringsmedlen, används i kosmetika, hälso- och sjukvårdspreparat och livsmedel eller används direkt inom industrin.

Tabellen ovan visar att färger, limmer och rengöringsmedel är de produktgrupper som har flest konserverade produkter. Antalet sådana produkter ökar efter hand som fler produkter baseras på vatten i stället för organiska lösningsmedel och därmed blir mer attraktiva för mikrobiella angrepp.

Förhållandet mellan mängderna för de vanligaste typerna av konserverande ämnen

Cirkeldiagram över förhållandet mellan mängderna för de vanligaste typerna av konserverande ämnen 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Många olika ämnen används som konserveringsmedel. Det var 432 olika ämnen som företagen hade markerat som aktiva konserveringsmedel i sina produkter under 2010. Ämnena fungerar i låga halter, oftast mindre än en procent. Spridningen kan bli stor då en liten mängd kan finnas i många olika produkter.

Den största enskilda gruppen av ämnen som används som konserveringsmedel är isotiazoliner. Gruppen fenoler och bensoesyrabaserade ämnen ökar liksom karbamater relativt andra konserveringsmedel medan alkoholer och formaldehydavgivare minskar.