Statistik om kadmium i fosfatgödselmedel i Sverige

Mängden kadmium i fosfatgödselmedel 1995-2011

Stapeldiagram över mängden kadmium i fosfatgödselmedel i Sverige åren 1995 till 2011.

Källa: SCB:s statistik över försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk.

Kadmium är en giftig metall. I det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ingår att nyproducerade varor så långt det är möjligt skall vara fria från kadmium. Dessutom ska halterna av kadmium i mat vara så låga att de inte skadar hälsan.

Metallen ingår som en förorening i den fosfat som används för framställning av konstgödsel. Genom att minska halten kadmium i fosforgödning har mängden kadmium som tillförs åkermarken minskat. Även försäljningen av fosfatgödselmedel har visat en minskande trend sedan början på 1980-talet. Året 2010/11 ökade dock kadmiummängden till 59 kg vilket berodde dels på en ökning i mängden såld fosfatgödsel sedan föregående år, dels på ett ökat kadmiuminnehåll i fosfatgödseln.