Statistik om flamskyddsmedel i Sverige

Ämnen som används som flamskyddsmedel

Cirkeldiagram över ämnen som användes som flamskyddsmedel i Sverige år 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Många olika kemiska ämnen kan fungera som flamskyddsmedel. De vanligaste typerna framgår av diagrammet. Totalt används cirka 7 000 ton kemikalier som flamskyddsmedel för produktion av svensktillverkade varor. Dessutom kommer ytterligare flamskyddsmedel in med importerade varor.

Andelen bromerade flamskyddsmedel som används i svensk produktion är 0,5 procent av mängden flamskyddsmedel. Andelen oorganiska fosforbaserade flamskyddsmedel ökar medan de organiska minskar, det gäller även de klorerade organiska föreningarna. Gruppen Övriga inrymmer bland annat borbaserade ämnen, en grupp ämnen vars användning minskar eftersom de numera klassificeras som farliga för fortplantningen.

Aluminiumoxid är den metallförening som står för störst kvantitet.

Omsättning av bromerade flamskyddsmedel (BFR) i kemiska produkter 1999-2010

Stapeldiagram över omsättningen av bromerade flamskyddsmedel (BFR) i kemiska produkter i Sverige 1999-2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Omsättning av några bromerade flamskyddsmedel

Stapeldiagram över omsättningen av några bromerade flamskyddmedel i Sverige åren 1999 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Bromerade flamskyddsmedel tillverkas inte i Sverige. De varor som vi importerar kan också innehålla bromerade flamskyddsmedel. Det rör sig om varor som innehåller elektronik eller flamskyddade plast- och textildetaljer i till exempel bilar.

Till Sverige importerades 2010 totalt cirka 41 ton bromerade flamskyddsmedel som råvara till industrin varav en viss del exporterades. Förutom i råvaror importerades bromerade flamskyddsmedel med varor.