Statistik om desinfektionsmedel i Sverige

Desinfektionsmedel är bruksfärdiga produkter som innehåller ett eller flera ämnen med biocid verkan. De används för att minska antalet mikroorganismer både på ytor, hud och vatten.

Antal desinfektionsmedel 1992-2010

Stapeldiagram över antal desinfektionsmedel i Sverige åren 1992-2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Antalet desinfektionsmedel ökar konstant. Särskilt de tre-fyra senaste åren har ökningen varit kraftig, något som kan antas höra ihop med de återkommande influensaepidemier som drabbat världen. Användningen av handsprit har blivit vanlig i många olika situationer.

Vanliga ämnesgrupper som användes till desinficering 2010

Cirkeldiagram över andelen av vanliga ämnesgrupper som användes till desinficering år 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Cirka 43 000 ton desinfektionsmedel användes 2010. De vanligaste typerna av desinficerande ämnen i desinfektionsmedel framgår av diagrammet.

Alkoholer, hypokloriter och peroxider står tillsammans för 73 procent av mängden desinficerande ämnen. De är ämnen som verkar genom att ta sönder hela mikroorganismerna. Andelen alkoholer som desinfektionsmedel har ökat, medan användningen av kvartära ammoniumföreningar och syror/baser har minskat.

De största ämnena med biocid verkan i desinfektionsmedel, 2010
NamnKvantitet i desinfektionsmedel, ton
Natriumhypoklorit 4 153
Etanol 1 724
Isopropanol 1 101
Didecyldimetylammoniumklorid 766
Väteperoxid 547
Formaldehyd 199
Kalciumhypoklorit 197
Triklorisocyanursyra 167
Natriumklorit 108
Natriumhydroxid 77

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Hypokloriter och peroxider oxiderar sönder mikroorganismerna. Etanol och isopropanol har en fysikalisk påverkan och kvartära ammoniumföreningar som till exempel didecyl­dimetyl­ammonium­klorid är giftiga för mikroorganismerna.

De branscher som hanterade flest olika desinfektionsmedel 2010
BranschAntal produkterKvantitet produkter, ton
Detaljhandel 158 2 257
Rengöring och lokalvård 147 561
Livsmedelsframställning 143 830
Vård och omsorg; sociala tjänster 105 2 977
Jordbruk 71 1 223
Hotell- och restaurangverksamhet 47 71
Annan serviceverksamhet 25 761
Vattenförsörjning 25 3 841
Sportverksamhet 24 58
Veterinärverksamhet 16 41

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Flest desinfektionsmedel hanteras i detaljhandeln. Dessa produkter går sedan vidare till olika näringsgrenar men också till konsumenterna. Det fanns 306 konsument­tillgängliga desinfektions­medel under 2010 med en sammanlagd mängd på 6 500 ton.