Statistik om biocidprodukter i Sverige

Biocider är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som inte är avsedda att användas som växtskyddsmedel. De används mot mikroorganismer för till exempel träskydd, desinficering eller konservering. De kan också vara avsedda att döda eller avskräcka djur när de inkräktar på människans aktiviteter. Exempel på produkter som är biocider är båtbottenfärg, råttgift, myggmedel och konserveringsmedel.

Antal biocidprodukter 2002-2011

Antal produkter som är anmälda som biocider till Kemikalieinspektionens produktregister, fördelat på antal konsumenttillgängliga och för yrkesmässigt bruk.

Stapeldiagram över produkter som är anmälda som biocider till Kemikalieinspektionens produktregister åren 2002 till 2011

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

Mellan 2002 och 2011 ökade antalet biocidprodukter med mer än 50 procent till över 2 000 produkter. Andelen konsumentprodukter ökade också och var 26 procent av antalet biocidprodukter under 2011.

Grupper av biocider i produktregistret
ProdukttypAlla biociderKonsumenttillgängliga biocider
Antal produkterKvantitet, tonAndel hälsofarligaAntal ProdukterKvantitet, tonAndel hälsofarliga
Desinfektionsmedel 1 184 48 266 89 % 346 6 791 73 %
Konserveringsmedel 552 49 086 49 % 12 33 97 %
Avskräckande och dödande mot djur 175 774 33 % 122 639 27 %
Träskyddsmedel 98 14 699 94 % 44 579 46 %
Slembekämpningsmedel 76 8 370 91 % 9 5 100 %
Antifoulingmedel 59 303 95 % 32 155 92 %

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

2011 var den totala mängden importerade och tillverkade biocider 121 000 ton varav 6 procent, cirka 8 200 ton, var avsedda för konsumenter.

De mängdmässigt största biociderna är konserveringsmedel, desinfektionsmedel och träskyddsmedel medan avskräckande och dödande medel mot djur och antifouling tillsammans endast utgör en procent av mängden biocider. Relativt få konserveringsmedel och slembekämpningsmedel är avsedda för konsumentanvändning.

Beroende på typ av biocid är mellan 24 och 100 procent av produktmängden hälsofarlig. Andelen för den totala mängden är 74 procent. Endast medel som används mot djur har en andel hälsofarliga medel lägre än 50 procent.