Statistik om bekämpningsmedel i Sverige

Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (verksamt ämne)

Linjediagram. Försåld mängd kemiska bekämpningsmedel (verksam beståndsdel) 1986 - 2016.

Källa: Kemikalieinspektionen

Under år 2016 såldes cirka 8 721 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne) i Sverige, vilket är en minskning med 345 ton jämfört med föregående år. Övervägande delen, 76,8 procent gick till industrin i första hand för tryck- och vakuumimpregnering av virke.

Försäljningen av bekämpningsmedel för användning inom industrin ökade med cirka 33 ton under 2016 jämfört med året innan. Förändringar i den försålda mängden kreosot får alltid ett stort genomslag eftersom det ämnet i särklass står för den största bekämpningsmedelsanvändningen i Sverige. Kreosot används för impregnering av järnvägssliprar och ledningsstolpar. Den årliga användningen av kreosot varierar beroende på efterfrågan på kreosotimpregnerade trävaror, varav en betydande del går på export. Försäljningen av kreosot har under 2016 ökat med drygt 840 ton och har en försäljning på cirka 4 803 ton. Försålda mängderna av slembekämpningsmedel har minskat till knappt 653 ton. Det är en minskning med ungefär 368 ton jämfört med tidigare år.

Försäljningen till jordbruket, inklusive frukt- och trädgårdsodling, minskade 2016 med drygt 201 ton till 1 619 ton och svarar nu för ungefär 19 procent av den totala försäljningen. Ogräsmedel inom jordbruk har ökat med 12 ton, medan svampmedlen inom jordbruk har minskat med cirka 146 ton.

Försäljningen av ogräsmedel, främst mossmedel, till privat användning (hushåll) minskade med 148,4 ton, från 468,4 till 338 ton.

Läs mer i Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2016

Försåld mängd bekämpningsmedel per användarkategori, 2016

Cirkeldiagram. Försåld mängd bekämpningsmedel fördelat på användarkategori.

Källa: Kemikalieinspektionen

Under 2016 såldes 8 721 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Mest användes av industrin, i första hand för tryck- och vacuumimpregnering av virke. Inom jordbruket är det främst ogräsbekämpningsmedel som används.

Hushållens användning av bekämpningsmedel domineras av mossmedel, som räknas till ogräsmedel.

Försåld mängd verksam beståndsdel per typ av medel, 2016

Cirkeldiagram. Försåld mängd verksam beståndsdel fördelat på typ av medel.

Källa: Kemikalieinspektionen

Under 2016 såldes 8 721 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne). Den dominerande bekämpningsmedelsgruppen är tryck- och vacuumimpregneringsmedel som används industriellt. Betningsmedel, svampmedel, ogräsbekämpningsmedel och insektsbekämpningsmedel används huvudsakligen inom jordbruket som står för cirka 19 procent av användningen.

Ogräsmedel dit mossmedlen hör, är den grupp som hushållen använder mest av.

Antal godkända bekämpningsmedel

Stapeldiagram om antal godkända bekämpningsmedel i Sverige åren 2011 till 2015

Källa: Kemikalieinspektionen

Från och med 2013 är statistiken uppdelad på antal godkända växtskyddsmedel och antal godkända biocidprodukter.